Teis Knuthsen Teis Knuthsen
Investeringsdirektør, Saxo Privatbank
11. april 2016

Global nedtur fortsætter

CLI opdatering, april 2016. Der er nu ingen tvivl om, at vi gennemløber en traditionel lagercyklus, hvor industriaktiviteten er bremset betydeligt op.

For sjette måned i træk placerer den os i den del af den økonomiske konjunkturcyklus, jeg kalder for en nedtur, hvor væksten er negativ og aftagende (se faktaboks og figur 1). I mere end et år er væksten aftaget fra måned til måned.

Figur 1: OECD’s ledende indikator (CLI)

CLI-apr2016-1.PNG

Der er nu ingen tvivl om, at vi gennemløber en traditionel lagercyklus, hvor industriaktiviteten er bremset betydeligt op. I første omgang var denne opbremsning drevet af kollapset i oliepriserne, men i de seneste måneder er der flere og flere tegn på, at svagheden breder sig til ikke-industrielle sektorer. Dermed øges risikoen for en traditionel økonomisk recession.

Man skal dog samtidigt holde sig for øje, at netop første kvartal nok vil vise sig at være lavpunktet for så vidt angår oliepriser som makro-nedgang, og der er begyndende tegn på en vending til det bedre på begge sider af Atlanten. Holder dette stik bør vi i de kommende måneder bevæge ind i den fase, jeg kalder for et opsving.

Nedtur giver bear-markeder

Ikke desto mindre må man acceptere at meldingen fra OECD fortsat er negativ mht. de økonomiske udsigter på kort sigt. Nedtursperioder har tidligere været forbundet med kursfald på aktiemarkederne, og der er således intet inkonsistent med de aktuelle kursfald i 2016. Ligeledes vil obligationer normalt altid klare sig bedre end aktier i nedtursperioder, hvilket også har været mønstret denne gang.

Figur 2: Afkast på MSCI World

CLI-apr2016-2.PNG 

Sandsynligvis passerer vi gennem en kortvarig nedgang i den industrielle konjunkturcyklus, hvor indenlandsk efterspørgsel i USA og Europa vil sikre en fortsat fremgang for den globale økonomi. Således tror jeg at vi i Q2 vil bevæge os ind i egentligt opsving. Men risikoen for en negativ feedback løkke er til stede, og vi mangler endnu en fundamental trigger for at sikre en vedvarende markedsfremgang. Uden medvind fra den kortsigtede konjunkturcyklus er vi ligeledes afhængige af fortsat støtte fra centralbankerne.

Teis Knuthsen

Konjunkturens fire faser

Hvad er dette?

Vi opdeler den økonomiske konjunktur i fire faser: opsving, ekspansion, opbremsning og nedtur. Opdelingen sker med udgangspunkt i OECD’s økonomiske indikator composite leading indicator (CLI), der publiceres månedligt og er konstrueret til at forudsige den globale økonomiske vækst seks måneder ud i fremtiden.

Vi betinger faseopdelingen på såvel niveauet for væksten samt på den månedlige ændring i væksten. En indeksværdi på 100 er ensbetydende med vækst på niveau med den potentielle tilvækst. Er niveauet over 100 og den månedlige ændring positiv, kalder vi fasen for en ekspansion. Er den månedlige ændring negativ kalder vi det for en opbremsning. Er niveauet under 100 og ændringen negativ er det en nedtur, og er ændringen positiv definerer vi det som et opsving.

Vi ser alene på indikatoren for hele OECD-området, da det er vores erfaring, at det er denne der giver den bedste sammenhæng med udviklingen på finansmarkederne.

Indikatoren offentliggøres med en vis forsinkelse, typisk 5-6 uger. Desuagtet denne forsinkelse er det vores erfaring, at modellen er god til at fange den systematiske sammenhæng mellem økonomi og finansielle markeder.

Konjunkturens fire faser


Kilde: Saxo Privatbank

Ansvarsfraskrivelse

Dette materiale er udarbejdet af Saxo Privatbank A/S (Banken) til generel orientering for de investorer, som Banken har udleveret materialet til. Investorerne må selv fortolke materialet, og er velkomne til at kontakte Banken for nærmere redegørelse om forudsætningerne, som materialet bygger på.

Banken har efter bedste evne bestræbt sig på at sikre, at oplysningerne er fuldstændige og korrekte, men påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationerne i materialet. Banken påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger i materialet. Banken gør opmærksom på, at oplysninger, herunder eventuelle priser og kurser, kan blive eller er forældet.

Såfremt en publikation forældes, er Saxo Privatbank på ingen måde forpligtet til at opdatere publikationen, informere modtagerne af publikationen eller foretage nogen anden handling. Oplysninger i materialet om tidligere afkast, simulerede tidligere afkast eller fremtidige afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast.

Oplysninger i materialet om kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidig kursudvikling.

Fremtidige afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Såfremt materialet indeholder oplysninger om en særlig skattebehandling, skal investorer være opmærksomme på, at skattebehandlingen afhænger af den enkelte investors individuelle situation og kan ændre sig fremover.

Risikoadvarsel

Handel med de produkter og ydelser som Banken tilbyder, selv hvis handlen er gjort i overensstemmelse med en anbefaling, kan resultere i tab såvel som fortjeneste. Banken er ikke ansvarlig for tab hidrørende fra en investering, der er foretaget på baggrund af en formodet anbefaling.

Ansvarsfraskrivelse

I tillæg til oplysningerne i denne ansvarsfraskrivelse henvises til Saxo Privatbanks ansvarsfraskrivelse www.saxoprivatbank.dk.