Teis Knuthsen Teis Knuthsen
Investeringsdirektør, Saxo Privatbank
8. februar 2016

CLI opdatering: Ingen markedshjælp fra makro

For femte måned i træk placerer den os i den del af den økonomiske konjunkturcyklus, jeg kalder for en nedtur, hvor væksten er negativ og aftagende.

OECD har publiceret deres ledende indikator (CLI) for december i dag. Indikatoren peger mod et fortsat tab af økonomisk momentum for global industriproduktion, og for femte måned i træk placerer den os i den del af den økonomiske konjunkturcyklus, jeg kalder for en nedtur, hvor væksten er negativ og aftagende (se faktaboks og figur 1). For 12. måned i træk er væksten aftaget.

Figur 1: OECD's ledende indikator (CLI)
CLI-feb2016-1.PNG
Kilde: Makrobond, Saxo Privatbank 

OECD indikatoren er først og fremmest konstrueret til at forudsige global industriel aktivitet. I den forbindelse er det værd at bemærke den forholdsvis tydelige afkobling i 2015 mellem industri-indikatorer og ikke-industri (primært service) barometre. Denne udvikling er på den ene side drevet af kraftigt faldende energipriser, som dels resulterer i et fald i værdien af produktionen, dels i faldende investeringer i sektoren, og på den anden siden et teknologisk skifte i vores produktionsrutiner mod en mere digital produktion.

I lyset af dette var jeg til at begynde med noget tvivlende overfor validiteten af signalet om en aftagende konjunktur. På længere sigt er faldende energipriser ubetinget positivt for den globale økonomi, men det står samtidigt klart, at prisfaldet har været så kraftigt og er sket på så kort tid, at de negative sektoreffekter nu synes at sprede sig til den øvrige økonomi. Ikke alt er dog negativt og såvel europæisk industri som privatforbrug på begge sider af Atlanten udvikler sig fortsat positivt.

Nedtur giver bear-markeder

Ikke desto mindre må man acceptere at meldingen fra OECD er negativ mht. de økonomiske udsigter på kort sigt. Nedtursperioder har tidligere altid været forbundet med kursfald på aktiemarkederne, og der er således intet inkonsistent med de aktuelle kursfald. Uden støtte fra den kortsigtede produktionscyklus – eller massiv intervention fra centralbankerne - kan det blive svært for risikobehæftede aktiver at stige på kort sigt.

Figur 2: Afkast på MSCI World
CLI-feb2016-2.PNG
Kilde: Makrobond, Saxo Privatbank 

Sandsynligvis passerer vi gennem en kortvarig nedgang i den industrielle konjunkturcyklus, hvor robust indenlandsk efterspørgsel i USA og Europa vil sikre en fortsat fremgang for den globale økonomi. Men finansmarkederne priser tydeligvis en høj risiko for en negativ feedback løkke, og vi mangler en trigger for at sikre en markedsfremgang.

Teis Knuthsen

Konjunkturens fire faser

Hvad er dette?

Vi opdeler den økonomiske konjunktur i fire faser: opsving, ekspansion, opbremsning og nedtur. Opdelingen sker med udgangspunkt i OECD’s økonomiske indikator composite leading indicator (CLI), der publiceres månedligt og er konstrueret til at forudsige den globale økonomiske vækst seks måneder ud i fremtiden.

Vi betinger faseopdelingen på såvel niveauet for væksten samt på den månedlige ændring i væksten. En indeksværdi på 100 er ensbetydende med vækst på niveau med den potentielle tilvækst. Er niveauet over 100 og den månedlige ændring positiv, kalder vi fasen for en ekspansion. Er den månedlige ændring negativ kalder vi det for en opbremsning. Er niveauet under 100 og ændringen negativ er det en nedtur, og er ændringen positiv definerer vi det som et opsving.

Vi ser alene på indikatoren for hele OECD-området, da det er vores erfaring, at det er denne der giver den bedste sammenhæng med udviklingen på finansmarkederne.

Indikatoren offentliggøres med en vis forsinkelse, typisk 5-6 uger. Desuagtet denne forsinkelse er det vores erfaring, at modellen er god til at fange den systematiske sammenhæng mellem økonomi og finansielle markeder.

Konjunkturens fire faser


Kilde: Saxo Privatbank

Ansvarsfraskrivelse

Dette materiale er udarbejdet af Saxo Privatbank A/S (Banken) til generel orientering for de investorer, som Banken har udleveret materialet til. Investorerne må selv fortolke materialet, og er velkomne til at kontakte Banken for nærmere redegørelse om forudsætningerne, som materialet bygger på.

Banken har efter bedste evne bestræbt sig på at sikre, at oplysningerne er fuldstændige og korrekte, men påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationerne i materialet. Banken påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger i materialet. Banken gør opmærksom på, at oplysninger, herunder eventuelle priser og kurser, kan blive eller er forældet.

Såfremt en publikation forældes, er Saxo Privatbank på ingen måde forpligtet til at opdatere publikationen, informere modtagerne af publikationen eller foretage nogen anden handling. Oplysninger i materialet om tidligere afkast, simulerede tidligere afkast eller fremtidige afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast.

Oplysninger i materialet om kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidig kursudvikling.

Fremtidige afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Såfremt materialet indeholder oplysninger om en særlig skattebehandling, skal investorer være opmærksomme på, at skattebehandlingen afhænger af den enkelte investors individuelle situation og kan ændre sig fremover.

Risikoadvarsel

Handel med de produkter og ydelser som Banken tilbyder, selv hvis handlen er gjort i overensstemmelse med en anbefaling, kan resultere i tab såvel som fortjeneste. Banken er ikke ansvarlig for tab hidrørende fra en investering, der er foretaget på baggrund af en formodet anbefaling.

Ansvarsfraskrivelse

I tillæg til oplysningerne i denne ansvarsfraskrivelse henvises til Saxo Privatbanks ansvarsfraskrivelse www.saxoprivatbank.dk.

Artikel søgeord

 •  16. april 2018

  Investeringskommentar, april 2018

  De positive takter på de globale aktiemarkeder i januar blev afløst af negative undertoner og risikoaversion i februar – og dette fortsatte for alvor ind i marts. Det globale aktiemarked har for årets første kvartal givet et negativt afkast på -4,1% og alene i marts et negativt afkast på -3,5%.

 •  13. marts 2018

  Investeringskommentar, marts 2018

  De positive takter på de globale aktiemarkeder i januar blev afløst af negative undertoner og risikoaversion i februar. Aktiemarkedet nåede dog at stabilisere sig imod slutningen af måneden, hvor dele af det tabte terræn blev genvundet. Til trods for stabiliseringen faldt det globale aktiemarked 3,57 % i februar målt i lokal valuta.

 •  12. februar 2018

  Meltup!

  Globale aktiemarkeder kom flyvende ud af startblokkene i januar med en stigning på 4,1% målt i lokal valuta. USA var som i 2017 dominerende blandt de store lande med en stigning på 5,7%, ligesom emerging markets fortsatte den fine performance med en stigning på næsten 7%.

 •  4. januar 2018

  Investeringskommentar, januar 2018

  I starten af december sidste år holdt en af Børsens journalister en mikrofon op foran mig for rullende kamera og spurgte om vi var i et bull marked. Ja, fik jeg fremstammet, selvom jeg egentlig ikke på det tidspunkt havde sat det ord på stigningen i aktiemarkederne i kølvandet af det amerikanske præsidentvalg.

 •  1. november 2017

  Investeringskommentar, november 2017

  Investeringskonklusioner: Jeg fastholder et positivt syn på udviklingen i den globale økonomi, og om noget ser udsigterne bedre ud nu end før. Kombineret med en fornuftig regnskabssæson for tredje kvartal bør den positive stemning på aktiemarkederne ikke overraske.

 •  4. oktober 2017

  Investeringskommentar, oktober 2017

  Pessimisme er for pessimister I sidste måned skrev jeg, at ”det er svært at bevare pessimismen, når vi […] er vidne til en re-acceleration i den globale industricyklus, et synkront opsving, der tydeligvis overstiger manges forventninger, samt en ganske moderat inflationsudvikling”.

 •  4. september 2017

  Investeringskommentar, september 2017

  Ifølge OECD, de vestlige landes økonomiske tænketank, er samtlige 45 medlemslande nu i økonomisk fremgang. Det var senest tilfældet i 2007, og det er blot fjerde gang i et halvt århundrede, at vi oplever et synkront økonomisk opsving.

 •  4. august 2017

  Den tikkende rentebombe

 •  4. august 2017

  Er dollaren på vej mod 5 kroner?

  Dollaren er faldet betydeligt i år, og koster for første gang i mere end tre år nu under 6,5 kroner. Dollaren er dog fortsat overvurderet, og er vi i gang med en af valutamarkedernes større bølger, kan vi være på vej under en femmer for en dollar. Når dollaren falder, så falder også dit afkast på amerikanske aktier opgjort i danske kroner.

 •  31. juli 2017

  Investeringskommentar, august 2017

  Juli var risk on for finansmarkederne, selvom det ikke så sådan ud gennem regnvåde danske ruder. Eksempler på den positive stemning kan findes i nye rekordniveauer for danske, amerikanske og globale aktier, i faldende volatilitet og kreditspænd, samt på valutamarkederne, hvor f.eks. norske kroner steg stærkt overfor schweizerfrancen.