Teis Knuthsen Teis Knuthsen
Investeringsdirektør, Saxo Privatbank
18. januar 2016

Det er ikke det du siger

Myter om markedsuro samt gode og dårlige forklaringer. I Teis Knuthsens optik er både olie og Kina utilstrækkelige forklaringer på januars markedsuro.
 • Aktuel markedsuro er ikke drevet af hverken faldende oliepriser eller kinesisk økonomi.
 • Efterspørgsel efter olie er rekordhøj og stigende, og faldende priser er drevet af et øget udbud. Lavere priser er således positivt for global økonomi.
 • Kinesisk opbremsning er en logisk omstilling af økonomisk model. Aktiemarkedet er for lille til at være en direkte faktor for globale aktiemarkeder.
 • Svagere kinesisk valuta er uproblematisk i lyset af massiv opskrivning i den handelsvægtede valuta i de foregående år.
 • Aktuel uro bør i stedet ses i lyset af ændring i amerikansk pengepolitik, i den øjeblikkelige nedtur i global industri, samt i faldende indtjening i virksomhederne.
 • Ophør af QE-programmerne i USA resulterer i stigende markedsvolatilitet. Dette kan/bør give anledning til overvejelse af risikoprofil. Samtidigt er markederne i stigende grad domineret af højhastigheds- og volatilitets- baserede investortyper, der overgår normale købsinteresser.
 • Global industri er i nedtur. Disse perioder er typisk forbundet med aktienedture. Sandsynligvis er der tale om en kortere lagerkorrektion, førend forbrugsdrevne opsving i USA og Europa løfter samlet vækst.
 • Endelig er det et fundamentalt problem at virksomhedernes indtjening er faldende. Muligvis skal vi frem til Q1-regnskabsperioden førend bedring kan spores.

Gode og dårlige forklaringer

Læsere fra min generation vil på et øjeblik kunne genkalde sig Anne Linnet Bands’ bittersøde lille mesterværk ”det er ikke det du siger” fra 1981 (nye læsere kan begynde her). Omkvædet lyder:

Det er ikke det du siger
Det er mere løgnen i sig selv
det er alt det du fortier,
det måden du får sagt farvel

Finansmarkederne har haft en hård start på året. De kraftige kursfald forklares populært med dels faldende oliepriser, dels ”Kina”, her sat i anførselstegn fordi den klassiske børnefortælling nok snart må omdøbes til Peter og Kina. Ikke overraskende spørger mange om det rimelig fantastiske bull marked siden marts 2009 er ved vejs ende.

I min optik er både olie og Kina utilstrækkelige forklaringer på januars markedsuro, og inden man som Sanne Salomonsen får sagt farvel, skal man nok overveje hvad som aktuelt forties.

QE-exit giver volatilitet

Det er helt afgørende at forstå, at det pengepolitiske regime i USA har skiftet fortegn, og at de kvantitative QE- programmer er afløst af rentestigning(er). I figur 1 nedenfor kan du se, at QE- programmerne har holdt markedsvolatilitet nede, og at finansmarkederne er blevet mere urolige i deres fravær (VIX indekset viser den implicitte volatilitet på S&P500 optioner; det kaldes ofte for frygtens indeks, men det er noget sludder).

Vi har altså bevæget os ind i en fase, hvor perioder med markedsuro vil optræde noget hyppigere end i de seneste år.

Insight-20160118-1.PNG 

Det næste man skal have øje for, er at global industriproduktion er i recession, dvs. i en periode med faldende aktivitet. I figuren nedenfor kan du se OECD’s ledende indikator (composite leading indicator eller CLI), der er designet til at forudsige global aktivitet seks måneder frem. Denne har været aftagende i mere end et år, og har siden august 2015 befundet sig i den periode jeg kalder for en nedtur, hvor væksten er under trend og aftagende.

Insight-20160118-2.PNG 

Se også min kommentar ”nedtur i global industri fortsætter”.

Fra et finansielt perspektiv gælder det, at de dybe markedsnedgange altid falder sammen med disse makronedgange, og at der således ikke er noget videre usædvanligt ved korrektionerne i både august 2015 og januar 2016.

Insight-20160118-3.PNG 

Skal jeg gribe i egen barm, skal jeg erkende at jeg har været tilbøjelig til at nedtone denne økonomiske tilbagegang. Dette skyldes, at jeg tror vi gennemlever en omfattende strukturel ændring hvor traditionel produktion skifter mod service og en udpræget digitalisering. Jeg har derfor lagt større vægt på f.eks. robuste tal for service-PMI, detailsalg o.l. Markederne har dog talt og jeg har æg i håret, som man siger på engelsk.

Hvor er indtjeningen?

Det tredje grundlæggende problem er virksomhedernes indtjening. Nogle gange overser man, at en helt grundlæggende forudsætning for aktieafkast er at virksomhederne tjener penge. Typisk splitter man et markedsafkast i ændringen i (forventningen til) virksomhedernes indtjening, samt i (ændringen i) hvor mange gange investorer vil betale for denne indtjening (også kaldet P/E multipel). I figuren nedenfor kan du se det løbende 1-års afkast på S&P500, samt opdelingen i henholdsvis indtjening og P/E- multipel. Det er tydeligt, at markedet vendte i 2015, og at både multipel og indtjening nu udvikler sig negativt.

I udgangspunktet er markedet ikke dyrt, og P/E-multiplen er tæt på det historiske gennemsnit. Det ville ikke være urimeligt, at forvente en stigning til et niveau hvor aktier må anses som dyre. Faldet i indtjeningen drives af to faktorer i USA, dels den stigende dollar, dels af faldende oliepriser. Virksomheder, der ikke er eksponeret mod disse faktorer, har en anderledes positiv udvikling, men på markedsniveau er udviklingen altså negativ.

Insight-20160118-4.PNG 

Ovenstående tre faktorer er i min optik vigtige at forstå, hvis man skal have en chance for at vurdere hvorfor markederne falder.

Udbud driver olieprisfald

Når jeg ikke lægger synderlig vægt på olieprisfaldet som sådan, skyldes det først og fremmest at efterspørgslen efter olie dels er rekordhøj, dels er stigende (se her). Faldende oliepriser skyldes således ikke faldende efterspørgselsvækst, men derimod stigende udbud. Dette er helt afgørende, og på sigt vil faldende oliepriser agere som en positiv faktor for den globale økonomi. Når og hvis forbrugerne begynde at bruge besparelsen på energi på andre forbrugsgode, så kan det udløse en betragtelig vækst i privatforbruget.

Hvis jeg afviser sammenhængen mellem oliepris og risikoen for en global recession, så er det imidlertid åbenlyst, at faldende oliepriser giver problemer for producenterne. Olieprisfaldet kan derfor give sig udslag i en række af konkurser i energikomplekset, hvad enten vi taler om virksomheder eller lande. På den måde minde den aktuelle situation en del om 1997/1998: store problemer i emerging markets, en del finansiel uro, og ganske beskedne effekter på global økonomi. Hertil kommer at store, nationale opsparingsfonde (de såkaldte sovereign wealth funds) oftest er baseret på budgetterede olieindtægter, og at lavere oliepriser omsættes i et netto aktiesalg.

Og så er der Kina. Behøver jeg at nævne at der er åbenlyst at den kinesiske vækst aftager, men at det primært er som følge af en omstilling fra produktion til forbrug og service? Dette er ikke et globalt problem, men efterlader derimod et større rum for andre landes produktionserhverv til at tage markedsandele. Derimod er det et problem for de lande, der er underleverandører til Kina (f.eks. Australien), og selskaber, der til dels lever af at fragte kinesisk eksport til andre lande (Mærsk).

Det er heller ikke noget videre problem, at kinesiske aktier er meget volatile, og at de er faldet en del i år. Kinesiske aktier udgør mindre end 3% af det globale aktiemarkeder, og er et mindre modent marked, domineret af spekulative private investorer, samt med en betydelig offentlig indblanding.

Insight-20160118-5.PNG 

Noget mere interessant er ændringen i den kinesiske valutapolitik, hvor der er i markederne er fokus på en løbende nedskrivning af valutaen. Her skal man dog holde sig for øje, at den kinesiske valuta har været blandt de kraftigst stigende valutaer i verden de seneste år. I figuren ovenfor kan du se udviklingen i den handelsvægtede valutakurs de seneste tre år. Den kinesiske valuta er fortsat bundet overfor dollaren, men siden sidste sommer har myndighederne tilladt et større udsvingsbånd og, indirekte, en svagere valuta. Dette harmonerer fint med en generel lempelse af pengepolitikken.

Det er ikke det du siger…

Tilbage til sangen fra indledningen. Det er muligt, at jeg som Sanne Salomonsen må erkende, at …

Du har lukket døren bag dig
lukket alting indefra
Og nu står jeg her og føler mig lidt dum
Jeg prøved' jo bare at får dig til at se…

… men jeg føler at såvel ”Kina” som olie er helt utilstrækkelige forklaringer på den aktuelle markedsuro. Selvom olieprisen stabiliseres/begynder at stige, og selvom Kina igen træder i baggrunden, så løser det ikke direkte de mere alvorlige udfordringer med faldende industriaktivitet, ditto indtjening og en vending i amerikansk pengepolitik.

Min vurdering er, at lavere produktionsaktivitet først og fremmest er udtryk for en lagercyklus af kortvarig karakter, at virksomhedernes indtjening vil begynde at stige i første kvartal, samt at ikke meget tyder på en urimelig hård opstramning af den amerikanske pengepolitik. Hvornår markederne vil prissætte sådan et udfald er mere usikkert, og en vending udskydes med sikkerhed af, at momentum- og volatilitetsbaserede investorer for tiden dominerer traditionelle købsinteresserer i aktiemarkedet.

Teis Knuthsen

Ansvarsfraskrivelse

Dette materiale er udarbejdet af Saxo Privatbank A/S (Banken) til generel orientering for de investorer, som Banken har udleveret materialet til. Investorerne må selv fortolke materialet, og er velkomne til at kontakte Banken for nærmere redegørelse om forudsætningerne, som materialet bygger på.

Banken har efter bedste evne bestræbt sig på at sikre, at oplysningerne er fuldstændige og korrekte, men påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationerne i materialet. Banken påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger i materialet. Banken gør opmærksom på, at oplysninger, herunder eventuelle priser og kurser, kan blive eller er forældet.

Såfremt en publikation forældes, er Saxo Privatbank på ingen måde forpligtet til at opdatere publikationen, informere modtagerne af publikationen eller foretage nogen anden handling. Oplysninger i materialet om tidligere afkast, simulerede tidligere afkast eller fremtidige afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast.

Oplysninger i materialet om kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidig kursudvikling.

Fremtidige afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Såfremt materialet indeholder oplysninger om en særlig skattebehandling, skal investorer være opmærksomme på, at skattebehandlingen afhænger af den enkelte investors individuelle situation og kan ændre sig fremover.

Risikoadvarsel

Handel med de produkter og ydelser som Banken tilbyder, selv hvis handlen er gjort i overensstemmelse med en anbefaling, kan resultere i tab såvel som fortjeneste. Banken er ikke ansvarlig for tab hidrørende fra en investering, der er foretaget på baggrund af en formodet anbefaling.

Ansvarsfraskrivelse

I tillæg til oplysningerne i denne ansvarsfraskrivelse henvises til Saxo Privatbanks ansvarsfraskrivelse www.saxoprivatbank.dk.

Artikel søgeord

 •  12. februar 2018

  Meltup!

  Globale aktiemarkeder kom flyvende ud af startblokkene i januar med en stigning på 4,1% målt i lokal valuta. USA var som i 2017 dominerende blandt de store lande med en stigning på 5,7%, ligesom emerging markets fortsatte den fine performance med en stigning på næsten 7%.

 •  4. januar 2018

  Investeringskommentar, januar 2018

  I starten af december sidste år holdt en af Børsens journalister en mikrofon op foran mig for rullende kamera og spurgte om vi var i et bull marked. Ja, fik jeg fremstammet, selvom jeg egentlig ikke på det tidspunkt havde sat det ord på stigningen i aktiemarkederne i kølvandet af det amerikanske præsidentvalg.

 •  1. november 2017

  Investeringskommentar, november 2017

  Investeringskonklusioner: Jeg fastholder et positivt syn på udviklingen i den globale økonomi, og om noget ser udsigterne bedre ud nu end før. Kombineret med en fornuftig regnskabssæson for tredje kvartal bør den positive stemning på aktiemarkederne ikke overraske.

 •  4. oktober 2017

  Investeringskommentar, oktober 2017

  Pessimisme er for pessimister I sidste måned skrev jeg, at ”det er svært at bevare pessimismen, når vi […] er vidne til en re-acceleration i den globale industricyklus, et synkront opsving, der tydeligvis overstiger manges forventninger, samt en ganske moderat inflationsudvikling”.

 •  4. september 2017

  Investeringskommentar, september 2017

  Ifølge OECD, de vestlige landes økonomiske tænketank, er samtlige 45 medlemslande nu i økonomisk fremgang. Det var senest tilfældet i 2007, og det er blot fjerde gang i et halvt århundrede, at vi oplever et synkront økonomisk opsving.

 •  4. august 2017

  Den tikkende rentebombe

 •  4. august 2017

  Er dollaren på vej mod 5 kroner?

  Dollaren er faldet betydeligt i år, og koster for første gang i mere end tre år nu under 6,5 kroner. Dollaren er dog fortsat overvurderet, og er vi i gang med en af valutamarkedernes større bølger, kan vi være på vej under en femmer for en dollar. Når dollaren falder, så falder også dit afkast på amerikanske aktier opgjort i danske kroner.

 •  31. juli 2017

  Investeringskommentar, august 2017

  Juli var risk on for finansmarkederne, selvom det ikke så sådan ud gennem regnvåde danske ruder. Eksempler på den positive stemning kan findes i nye rekordniveauer for danske, amerikanske og globale aktier, i faldende volatilitet og kreditspænd, samt på valutamarkederne, hvor f.eks. norske kroner steg stærkt overfor schweizerfrancen.

 •  4. juli 2017

  Investeringskommentar, juli 2017

  Mens globale aktier lige akkurat kunne fastholde en minimal stigning, endte vi med et fald på 1,1% målt i danske kroner takket været en fornyet fremgang for euro og danske kroner.

 •  2. juni 2017

  Investeringskommentar, juni 2017: Twin peaks i makro og markeder

  Sell in May and go away er en klassiker blandt finansielle mundheld. Det er ikke en præcis investeringsstrategi, men ikke desto mindre kan det være fristende at blæse det hele et stykke for en stund.