Teis Knuthsen Teis Knuthsen
Investeringsdirektør, Saxo Privatbank
30. marts 2017

Investeringskommentar, april 2017: Fra vækst-recession til modent opsving

Den globale økonomi befandt sig i en "vækst-recession" fra midten af 2014 og frem til starten af 2016. Vækstnedgangen var moderat, men dog ganske lang. I hovedsagen var den drevet af et kollaps i oliepriserne, der ledte til en betydelig recession i energisektoren.

Den globale økonomi befandt sig i en "vækst-recession" fra midten af 2014 og frem til starten af 2016. Vækstnedgangen var moderat, men dog ganske lang. I hovedsagen var den drevet af et kollaps i oliepriserne, der ledte til en betydelig recession i energisektoren. Jeg troede længe, at de positive effekter ved lavere energipriser for ikke mindst forbrugerne ville opveje de negative effekter for olieproducenterne. Dette viste sig ikke at være tilfældet, ikke mindst fordi en råvare-baseret tilbagetrækning af investeringer overdøvede en stigning i forbrugernes disponible indkomst. Endvidere var der tale om negative finansielle effekter for bl.a. high yield kreditobligationer, hvor der var frygt for konkurser indenfor energisektoren, faldende virksomhedsindtjening, samt kraftigt faldende EM- valutaer.

 

Det værste er nu ovre for råvare-producenterne, i og med at priserne igen er steget. Mange misforstod imidlertid det oprindelige stød til energisektoren: Der var aldrig tale om svindende efterspørgsel efter energi, men et prisfald der var drevet af et overudbud af olie, samt konkurrerende energikilder. I den mellemliggende periode har der været en bevægelse mod både at reducere udbuddet og øge effektiviteten, hvilket har bragt sektoren tættere på balance. Denne balance er opnået ved priser klart under toppen fra tidligere år, hvorfor de positive effekter for forbrugerne nu træder tydeligere frem.

 

Således fremstår udsigterne for den globale økonomi nu langt bedre, end mange havde fantasi til at forestille sig. Industrien er i fremgang (europæiske industri-barometre er på det højeste niveau i seks år), ligesom forbrugerne nyder den samlede pakke af faldende ledighed, lave renter, lav inflation og stigende boligpriser. Forbrugertillid i USA er nu på det højeste niveau i 16 år.

 

Af interesse i denne forbindelse er ligeledes, at højere global aktivitet er blevet afspejlet i en tydelig fremgang for eksport og global samhandel. I modsætning til hvad mange har frygtet, er der således intet der indikerer et sammenbrud i "globaliseringen", og en tidligere nedgang i væksten i verdenshandlen kan således primært forklares ved lavere vækst.

 

Ovenstående udvikling afspejles ikke overraskende i virksomhederne indtjening. Dette var allerede tydeligt for de seneste Q4 regnskaber, og vil efter alt at dømme stå endnu tydeligere frem med den kommende Q1 regnskabssæson.

 

Investeringskonklusioner

Det er fortsat min primære anbefaling at ride den kortsigtede makrocyklus, der peger mod en synkron opgang for den globale økonomi for første gang i årevis. Denne fremgang er dog ikke længere helt så overraskende som tidligere, og overgangen til et mere modent opsving kan dels give øget volatilitet, dels en række sektorforskydninger. Som altid bør der forventes perioder med uro, af såvel finansiel som politisk karakter, men som også var tilfældet i 2016, så er det de færreste af disse begivenheder, der efterlader sig blivende aftryk.

Med venlig hilsen
Teis Knuthsen, investeringsdirektør

 

 

 

 

Ansvarsfraskrivelse:

 

Dette materiale er udarbejdet af Saxo Privatbank A/S (Banken) til generel orientering for de investorer, som Banken har udleveret materialet til. Investorerne må selv fortolke materialet, og er velkomne til at kontakte Banken for nærmere redegørelse om forudsætningerne, som materialet bygger på.

Banken har efter bedste evne bestræbt sig på at sikre, at oplysningerne er fuldstændige og korrekte, men påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationerne i materialet. Banken påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger i materialet. Banken gør opmærksom på, at oplysninger, herunder eventuelle priser og kurser, kan blive eller er forældet.

Såfremt en publikation forældes, er Saxo Privatbank på ingen måde forpligtet til at opdatere publikationen, informere modtagerne af publikationen eller foretage nogen anden handling.

Oplysninger i materialet om tidligere afkast, simulerede tidligere afkast eller fremtidige afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast.

Oplysninger i materialet om kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidig kursudvikling.

Fremtidige afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Såfremt materialet indeholder oplysninger om en særlig skattebehandling, skal investorer være opmærksomme på, at skattebehandlingen afhænger af den enkelte investors individuelle situation og kan ændre sig fremover.

RISIKOADVARSEL

Handel med de produkter og ydelser som Banken tilbyder, selv hvis handlen er gjort i overensstemmelse med en anbefaling, kan resultere i tab såvel som fortjeneste. Banken er ikke ansvarlig for tab hidrørende fra en investering, der er foretaget på baggrund af en formodet anbefaling.

Ansvarsfraskrivelse

I tillæg til oplysningerne i denne Disclaimer henvises til Saxo Privatbanks ansvarsfraskrivelse http://www.saxoprivatbank.dk, ansvarsfraskrivelse