Teis Knuthsen Teis Knuthsen
Investeringsdirektør, Saxo Privatbank
4. maj 2017

Investeringskommentar, maj 2017: Sæson for asparges og korrektioner

Såvel globale som danske aktier har sat nye rekorder i løbet af foråret. Samtidigt har sikre obligationer leveret lave eller negative afkast i år, ligesom guldpriserne er faldet. På sektor-niveau har IT og cyklisk forbrug været dominerende, mens mere defensive selskaber har underperformet. På obligationssiden har high yield og emerging markets leveret positive afkast.

​Udviklingen på de finansielle markeder har således i meget høj grad i år fulgt den historiske skabelon for perioder med økonomisk fremgang.

 

Ekspansion driver aktier højere

Læsere af mine kommentarer ved at jeg bruger OECD's ledende indikator til at præcisere den økonomiske baggrundsstråling, og meget specifikt til at opdele konjunkturcyklussen i fire unikke perioder, henholdsvis opsving, ekspansion, opbremsning og nedtur. I andet halvår af 2016 bevægede vi os således ind i et økonomisk opsving, og vi har netop krydset grænsen til den næste fase, ekspansionen, se også figuren på side 3.

 

Der er historisk set en tydelig sammenhæng mellem konjunkturfaser og udviklingen på de finansielle markeder: Generelt belønner finansmarkederne risiko, men ikke når den økonomiske udvikling er negativ. Denne enkle indsigt er med til at styre min kortsigtede fordeling af risiko mellem de forskellige aktivklasser i mine porteføljer. Med udgangspunkt i min konjunkturmodel har jeg derfor forventet positive afkast på risikobehæftede aktiver som f.eks. aktier de seneste måneder.

 

Hvor denne konjunkturopdeling kan sige noget om det forventede afkast på det helt overordnede niveau, så kan man også grave sig længere ned i udviklingen for såvel aktivklasser som f.eks. aktiesektorer.

 

Et opsving er således kendetegnet ved dels stigende aktiekurser, men også ved at emerging markets aktier normalt klarer sig bedre end udviklede markeder. Blandt aktiefaktorer er det normalt value og small cap, der klarer sig bedst, mens defensive aktier og momentum-faktoren underperformer. På sektorniveau er det især IT, finans og cyklisk forbrug, der skiller sig positivt ud, mens forsyning og sundhed underperformer.

 

Udviklingen de seneste seks måneder ligger meget tæt på denne skabelon: aktier har slået obligationer, EM har været bedre end DM, og IT (bare tænk på Facebook, Amazon, Apple, Google og Netflix de sidste par måneder), banker, og industri har domineret på sektorniveau.

 

Den næste rotation er i gang

Som nævnt er vi krydset fra opsving til ekspansion. I dette skifte sker der flere ting. Det forventede afkast falder noget, men forbliver dog positivt for aktier (+10% p.a.). Emerging markets leverer normalt ikke bedre afkast end globale aktier generelt. Blandt aktiefaktorer træder momentum frem som bedste stilart, mens IT fortsætter som bedste sektor. På obligationssiden nedtones den suveræne performance for high yield og emerging markets obligationer, og generelt er det forventede afkast for obligationer nok positivt, men beskedent.

 

I et helikopterperspektiv forbliver den overordnede investeringsstrategi i store træk den samme: overvægt aktier, og forvent at blive belønnet for at løbe en risiko. Den positive udvikling i både økonomi og indtjening overrasker imidlertid ikke længere, og faldet i risikopræmierne er ikke så betydeligt, hvilket giver noget lavere afkast. Vi er dog fortsat i den positive halvdel af en fuld konjunkturcyklus, og det er for tidligt at gå i flyverskjul, et budskab der aktuelt også understøttes af virksomhedernes regnskaber.

 

Regnskabssæson blomstrer

Vi er nogenlunde midtvejs i regnskabssæsonen for første kvartal, og den forløber nogenlunde så positivt som man kunne forvente: tæt på 80% af amerikanske selskaber har overgået forventningerne, mens lidt mere end 60% af europæiske selskaber har overrasket positivt. Indtjeningsvæksten er den bedste i syv kvartaler, og stiger for S&P500 selskaberne med 10% å/å og med mere end 20% å/å for europæiske og japanske selskaber.

 

Konjunkturfaser er ikke en facitliste

Hvor man som investor med fordel kan orientere sig efter det økonomiske vejr, så er det også vigtigt at acceptere at det er en guide, snarere end en facitliste. Politiske begivenheder, pengepolitiske indgreb o.l. spiller ofte en rolle på kort sigt, ligesom markedskorrektioner er hyppige. Min erfaring er imidlertid, at korrektioner i de positive faser ofte er både mindre og kortere, end korrektioner under økonomiske nedgange.


 

Investeringskonklusioner

Det er fortsat min primære anbefaling at ride den kortsigtede makrocyklus, der er konsistent med en synkron opgang for den globale økonomi for første gang i årevis.

I skiftet fra det tidlige opsving til den mere etablerede økonomiske ekspansion kan den overordnede investeringsstrategi med fordel fastholdes i en offensiv indstilling. Ikke desto må man acceptere, at det forventede afkast falder noget i forhold til det tidlige opsving.

På kort sigt skal man orientere sig i forhold til det franske præsidentvalg, hvor en uventet sejr til Marine Le Pen vil kunne give en del uro. Herefter venter parlamentsvalgende i juni.

En mere negativ udvikling for såvel økonomi som politik kan argumentere for en mere defensiv investeringsprofil henover sommerperioden.

Konjunktursituation og allokeringsnøgle, maj 2017.PNG 

Afkastudvikling maj 2017.PNG 

 

 

Ansvarsfraskrivelse

Dette materiale er udarbejdet af Saxo Privatbank A/S (Banken) til generel orientering for de investorer, som Banken har udleveret materialet til. Investorerne må selv fortolke materialet, og er velkomne til at kontakte Banken for nærmere redegørelse om forudsætningerne, som materialet bygger på.

Banken har efter bedste evne bestræbt sig på at sikre, at oplysningerne er fuldstændige og korrekte, men påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationerne i materialet. Banken påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger i materialet. Banken gør opmærksom på, at oplysninger, herunder eventuelle priser og kurser, kan blive eller er forældet.

Såfremt en publikation forældes, er Saxo Privatbank på ingen måde forpligtet til at opdatere publikationen, informere modtagerne af publikationen eller foretage nogen anden handling.

Oplysninger i materialet om tidligere afkast, simulerede tidligere afkast eller fremtidige afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast.

Oplysninger i materialet om kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidig kursudvikling.

Fremtidige afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Såfremt materialet indeholder oplysninger om en særlig skattebehandling, skal investorer være opmærksomme på, at skattebehandlingen afhænger af den enkelte investors individuelle situation og kan ændre sig fremover.

RISIKOADVARSEL

Handel med de produkter og ydelser som Banken tilbyder, selv hvis handlen er gjort i overensstemmelse med en anbefaling, kan resultere i tab såvel som fortjeneste. Banken er ikke ansvarlig for tab hidrørende fra en investering, der er foretaget på baggrund af en formodet anbefaling.

Ansvarsfraskrivelse

I tillæg til oplysningerne i denne Disclaimer henvises til Saxo Privatbanks ansvarsfraskrivelse http://www.saxoprivatbank.dk, ansvarsfraskrivelse