Teis Knuthsen Teis Knuthsen
Investeringsdirektør, Saxo Privatbank
2. januar 2017

Investeringskommentar, januar 2017

Globale aktier steg med 10,7% målt i danske kroner i 2016 (9% målt i lokal valuta), og siden lavpunktet i februar er globale aktier steget med hele 30%. På obligationssiden steg lange obligationer med omkring 4% sidste år, mens globale high yield obligationer og emerging markets

​​​​​Globale aktier steg med 10, 7% målt i danske kroner i 2016 (9% målt i lokal valuta), og siden lavpunktet i februar er globale aktier steget med hele 30%. På obligationssiden steg lange obligationer med omkring 4% sidste år, mens globale high yield obligationer og emerging markets obligationer steg med mere end 10%. 

Det foregående investeringsår endte dermed som et vanskeligt, men ikke utilfredsstillende, år. Langt størstedelen af årets afkast på aktiemarkederne kom i de sidste syv uger, hvilket endnu en gang har understreget vigtigheden af en disciplineret og konstant tilstedeværelse på markederne. Det seneste år har ligeledes tjent til at understrege, at der er forskel på politik og finans, og at politiske dommedagsprofetier ikke nødvendigvis kan og bør omsættes til kraftige kurstab. 

Globalt synkront opsving 

Det er naturligt, at man med et nyt år ønsker at viske tavlen ren og starte på en frisk. I praksis vil flere af det sidste års dominerende temaer dog fortsætte ind i det nye år, og nye tendenser vil kun langsomt blive tydelige.

Sidste år bød på markante ændringer for tre økonomiske temaer, der fortsætter ind i 2017 med uformindsket styrke. Det første, og største, tema er skiftet fra stagnation til vækst. Som jeg skrev i sidste måneds kommentar, så står vi foran et synkront opsving i den globale økonomi, med deltagelse af samtlige større regioner. Denne bevægelse trækker en oprevidering af økonomiske prognoser, samt af virksomhedernes indtjening. 

Det andet tema er skiftet fra at frygte deflation til at man i stigende grad må indrette sig på højere inflation. Det er i min vurdering ikke sandsynligt, at inflationen ikke vil stige i år, idet såvel råvarepriser som lønninger peger på moderat stigende priser. Skuffer den økonomiske udvikling, bliver udfordringen dermed snarere i retning af stagflation end deflation. 

Ledende centralbanker har længe ønsket sig højere inflation, men ikke desto mindre er dens ankomst en udfordring. Dette gælder ikke mindst i Europa, hvor en diskussion om tilbagetrækning af stimulans fra ECB ligner et uundgåeligt stresspunkt senere i år. 

Endelig ligger der et tredje tema i skiftet fra pengepolitisk stimulans til finanspolitisk stimulans. Denne rotation er mest åbenlys i USA, men også for Europa er der bevægelse, og for de store lande som helhed vil 2015 fremstå som det sidste år med en egentlig restriktiv finanspolitik. 

Disse tre temaer er tydelige nok til at de bør tjene som rettesnor for de kommende måneder. Det betyder en overvægt af aktier og en undervægt af obligationer

Andre temaer fortsætter ufortrødent i 2017. Et strukturelt problem er den fortsatte stigning i den samlede gældssætning. Vi har forsøgt at løse gældskrisen i 2008/2009 ved at øge den samlede udestående gæld, hvilket ikke mindst vil blive en udfordring ved den næste store økonomiske nedgang. I de vestlige økonomier er det primært i den offentlige sektor, at gælden er steget, mens det er den private sektor blandt emerging markets landene, der har gældsat sig i højere grad. Et muligt stresspunkt for 2017 ligger dermed i forlængelse af stigende amerikanske renter og en styrket dollar. 

Længe leve revolutionen 

I det forgange år har politik fyldt en del mere end normalt, og ifølge de fleste kommentatorer ikke for det gode. Brexit/Trump er blevet udråbt i flæng som værende udtryk for en æras afslutning, og en begyndelsen på populismens tid. 

Fra min stol er det vigtigt at fastholde at ”populisme” ikke er at sammenligne med fascisme: Dem der stemte for brexit i England og dem der stemte på Donald Trump marcherer ikke i takt eller går i uniform. Derfor er flere sammenligninger med 30’erne forkerte, som påpeget af historikeren Niall Ferguson. Den populisme vi oplever i dag er først og fremmest et opgør mod status quo. Men status quo har vist sig ikke at fungere, og derfor bør dette oprør reelt ses i et positivt lys. 

Det er heller ikke korrekt at se populisme som en snæver økonomisk protest, idet den politiske protest synes at være vigtigere. Det er svært at komme udenom at den politiske elite har fejlet. I Europa, for eksempel, er det en åbenlys falliterklæring at man mistede grebet om de ydre grænser i forbindelse med Schengen-aftalen. I Tyskland burde det være umuligt for Angela Merkel at opnå genvalg i år efter hendes fejlslagne flygtningepolitik (men det bliver hun nok alligevel i en svækket udgave). I England valgte David Cameron en EU-afstemning som løsning på en intern krise hos de konservative. Da han fik folkets svar, trak han sig umiddelbart snarere end at bære ansvaret på sine skuldre, og afslørede samtidigt at ingen forberedelse på et ”nej” havde fundet sted. I Italien gjorde Matteo Renzi det samme efter afstemningen i december, og kastede dermed Italien ud i endnu en regeringskrise. Herhjemme er det forbløffende så let Folketinget synes at tage på den fortsatte katastrofe SKAT har udviklet sig til. 

Min pointe er enkel: det folkelige oprør er både reelt og berettiget, og derfor vil også 2017 være markeret ved politisk uro. Også i år bør man dog skrive sig bag øret, at verden ikke går under blot fordi en politisk elite møder modstand. 

Blandt politiske brændpunkter i år står den amerikanske udenrigspolitik højt på listen. Donald Trumps mere venlige tone overfor Rusland kan friste Vladimir Putin til at teste NATO’s sammenhold. En tilsvarende hårdere tone overfor Kina kan lede til en eskalation i og omkring det sydkinesiske hav. Endelig bør man holde et vågent øje med Tyrkiet. En ting er at landets økonomi har udviklet sig negativt efter det fejslagne kup i 2016, en anden er at Tyrkiet kan blive dybere involveret i konflikterne i Syrien og Irak, og blive midtpunkt i en pro forma krig mellem Rusland og Iran. 

Investeringskonklusioner 

Min primære anbefaling er at ride den kortsigtede makrocyklus, der peger mod en synkron opgang for den globale økonomi for første gang i årevis. Disse perioder er normalt sammenfaldende med betydelige kursstigninger på aktiemarkederne. Samtidigt bør man orientere sig mod en stigning i inflationen, hvilket ikke mindst leder til en ændring i de pengepolitiske forventninger. Allerede sidste år så vi de tydelige implikationer heraf på obligationsmarkederne, men også indenfor aktiesektorer, hvor defensive/lavvolatile sektorer underperformede betydeligt i forhold til cykliske sektorer, inklusiv energi. Som altid bør der forventes perioder med uro, af såvel finansiel som politisk karakter. På kort sigt er udsigterne dog konstruktive.

konjunktursituation.png

afkastudvikling.png

Ansvarsfraskrivelse

Dette materiale er udarbejdet af Saxo Privatbank A/S (Banken) til generel orientering for de investorer, som Banken har udleveret materialet til. Investorerne må selv fortolke materialet, og er velkomne til at kontakte Banken for nærmere redegørelse om forudsætningerne, som materialet bygger på.

Banken har efter bedste evne bestræbt sig på at sikre, at oplysningerne er fuldstændige og korrekte, men påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationerne i materialet. Banken påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger i materialet. Banken gør opmærksom på, at oplysninger, herunder eventuelle priser og kurser, kan blive eller er forældet.

Såfremt en publikation forældes, er Saxo Privatbank på ingen måde forpligtet til at opdatere publikationen, informere modtagerne af publikationen eller foretage nogen anden handling. Oplysninger i materialet om tidligere afkast, simulerede tidligere afkast eller fremtidige afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast.

Oplysninger i materialet om kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidig kursudvikling.

Fremtidige afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Såfremt materialet indeholder oplysninger om en særlig skattebehandling, skal investorer være opmærksomme på, at skattebehandlingen afhænger af den enkelte investors individuelle situation og kan ændre sig fremover.

Risikoadvarsel

Handel med de produkter og ydelser som Banken tilbyder, selv hvis handlen er gjort i overensstemmelse med en anbefaling, kan resultere i tab såvel som fortjeneste. Banken er ikke ansvarlig for tab hidrørende fra en investering, der er foretaget på baggrund af en formodet anbefaling.

Ansvarsfraskrivelse

I tillæg til oplysningerne i denne ansvarsfraskrivelse henvises til Saxo Privatbanks ansvarsfraskrivelse www.saxoprivatbank.dk.