Teis Knuthsen Teis Knuthsen
Investeringsdirektør, Saxo Privatbank
1. juni 2016

Investeringskommentar, juni 2016

Fællesnævneren er en stigende forventning til en stramning i den amerikanske pengepolitik, drevet af en vending til det bedre for de økonomiske udsigter.

Globale aktier steg med 4,2% i maj, målt i danske kroner. Danske aktier steg hele 5,5%, og det annualiserede afkast for 2016 til dato er steget til 13,6%. Med stigningen i maj bragte danske aktier sig også afkastmæssigt foran lange danske obligationer i år.

Der er et tydeligt mønster i bevægelserne på det globale marked over den forgangne måned: aktier og high yield kreditobligationer er steget. Det samme er amerikanske dollar og oliepriser. Derimod er emerging markets faldet tilbage, både hvad angår aktier og valuta, ligesom guldpriserne er faldet. Fællesnævneren er en stigende forventning til en stramning i den amerikanske pengepolitik, der igen af drevet af en vending til det bedre for de økonomiske udsigter.

Jeg anbefaler en overvægt af aktier i forhold til obligationer. Dette sker dels på baggrund af en forventet vending til det bedre for global økonomi, hvor et aftagende energichok bør tydeliggøre at den underliggende vækst er robust, omend lav. Et skifte til en positiv fase i konjunkturen er altid tidligere blevet belønnet med stigende aktiekurser, og jeg ser ingen grund til at det skulle være anderledes denne gang.

Samtidigt er det forventede afkast på obligationer er lavt, og i visse scenarier tilmed negativt. Statsobligationer kan ikke med sikkerhed antages at opfylde sin traditionelle rolle som sikker havn i perioder med markedsuro. Som et alternativ anbefaler jeg en mindre allokering mod guld. I forlængelse af ECB’s køb af investment grade kreditobligationer i år synes denne aktivklasse ikke længere at tilbyde attraktive afkast. Derimod kan globale high yield obligationer endnu spille en rolle i balancerede porteføljer, sammen med emerging markets statsobligationer.

Indenfor aktie-allokeringen har jeg bevæget mig fra en undervægt af emerging markets mod en mere neutral allokering, men med fokus på lav-beta (”min vol” segmentet). På kort sigt synes USA endnu at have den bedste makroøkonomiske situation i ryggen, og er samtidigt noget mere isoleret fra den kommende engelske afstemning.

Månedens tema er den kommende engelske afstemning.

Ansvarsfraskrivelse

Dette materiale er udarbejdet af Saxo Privatbank A/S (Banken) til generel orientering for de investorer, som Banken har udleveret materialet til. Investorerne må selv fortolke materialet, og er velkomne til at kontakte Banken for nærmere redegørelse om forudsætningerne, som materialet bygger på.

Banken har efter bedste evne bestræbt sig på at sikre, at oplysningerne er fuldstændige og korrekte, men påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationerne i materialet. Banken påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger i materialet. Banken gør opmærksom på, at oplysninger, herunder eventuelle priser og kurser, kan blive eller er forældet.

Såfremt en publikation forældes, er Saxo Privatbank på ingen måde forpligtet til at opdatere publikationen, informere modtagerne af publikationen eller foretage nogen anden handling. Oplysninger i materialet om tidligere afkast, simulerede tidligere afkast eller fremtidige afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast.

Oplysninger i materialet om kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidig kursudvikling.

Fremtidige afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Såfremt materialet indeholder oplysninger om en særlig skattebehandling, skal investorer være opmærksomme på, at skattebehandlingen afhænger af den enkelte investors individuelle situation og kan ændre sig fremover.

Risikoadvarsel

Handel med de produkter og ydelser som Banken tilbyder, selv hvis handlen er gjort i overensstemmelse med en anbefaling, kan resultere i tab såvel som fortjeneste. Banken er ikke ansvarlig for tab hidrørende fra en investering, der er foretaget på baggrund af en formodet anbefaling.

Ansvarsfraskrivelse

I tillæg til oplysningerne i denne ansvarsfraskrivelse henvises til Saxo Privatbanks ansvarsfraskrivelse www.saxoprivatbank.dk.