Teis Knuthsen Teis Knuthsen
Investeringsdirektør, Saxo Privatbank
5. oktober 2015

SaxoInvestor versus danske pensionsafkast

Hvordan har dit pensionsselskab klaret sig? Pensionsekspert Jørgen Svendsen gennemgår udviklingen for danske pensionsafkast for perioden 2013-2015.

​I en artikel i Berlingske Tidende den 19. september 2015 gennemgår pensionsekspert Jørgen Svendsen udviklingen for danske pensionsafkast i 2015 (til og med august), og de foregående år.

Vi har suppleret denne analyse med afkast på to af vores SaxoInvestor porteføljer, henholdsvis Vækst og Aggressiv Vækst, og baseret på både ETF’er og på investeringsforeninger. Disse to porteføljer repræsenterer bedst såvel risikoprofil som tidshorisont i de kommercielle markedsrenteprodukter hos pensionskasserne.

I nedenstående tabel viser vi pensionsafkast fra artiklen i Berlingske Tidende for 2013, 2014 og 2015, og vi supplerer disse med afkast på de omtalte SaxoInvestor porteføljer. Totalafkastet for hele perioden er det akkumulerede afkast.

Blandt pensionskasserne har PFA og Topdanmark klaret sig bedst i år, tæt fulgt af SaxoInvestor Aggressiv Vækst (investeringsforeninger). Dårligst er AP Pension og SEB. For hele perioden er SaxoInvestor Aggressiv Vækst bedst, uanset om der vælges porteføljer med ETF’er eller investeringsforeninger. Dårligst er Bankpension samt Danica Balance.

Figur 1: Afkast på SaxoInvestor og danske markedsrentepensioner

Pensionsafkast2015-1.PNG 

Afkast for SaxoInvestor indeholder fondenes egne omkostninger. For ETF-porteføljerne kommer tillige et rådgivningsgebyr på 0,5% per år.

Det er vigtigt at understrege visse forskellige mellem pensionskasserne og SaxoInvestor. De mest åbenlyse forskelle er, at pensionskasserne har noget friere rammer i deres investeringsstrategi, herunder at de har adgang til unoterede, illikvide aktiver, alternative investeringer, samt brug af derivater. SaxoInvestor investerer alene i børsnoterede, UCITS-godkendte fonde, med daglig likviditet.

Teis Knuthsen

Ansvarsfraskrivelse

Dette materiale er udarbejdet af Saxo Privatbank A/S (Banken) til generel orientering for de investorer, som Banken har udleveret materialet til. Investorerne må selv fortolke materialet, og er velkomne til at kontakte Banken for nærmere redegørelse om forudsætningerne, som materialet bygger på.

Banken har efter bedste evne bestræbt sig på at sikre, at oplysningerne er fuldstændige og korrekte, men påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationerne i materialet. Banken påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger i materialet. Banken gør opmærksom på, at oplysninger, herunder eventuelle priser og kurser, kan blive eller er forældet.

Såfremt en publikation forældes, er Saxo Privatbank på ingen måde forpligtet til at opdatere publikationen, informere modtagerne af publikationen eller foretage nogen anden handling. Oplysninger i materialet om tidligere afkast, simulerede tidligere afkast eller fremtidige afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast.

Oplysninger i materialet om kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidig kursudvikling.

Fremtidige afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Såfremt materialet indeholder oplysninger om en særlig skattebehandling, skal investorer være opmærksomme på, at skattebehandlingen afhænger af den enkelte investors individuelle situation og kan ændre sig fremover.

Risikoadvarsel

Handel med de produkter og ydelser som Banken tilbyder, selv hvis handlen er gjort i overensstemmelse med en anbefaling, kan resultere i tab såvel som fortjeneste. Banken er ikke ansvarlig for tab hidrørende fra en investering, der er foretaget på baggrund af en formodet anbefaling.

Ansvarsfraskrivelse

I tillæg til oplysningerne i denne ansvarsfraskrivelse henvises til Saxo Privatbanks ansvarsfraskrivelse www.saxoprivatbank.dk.