Teis Knuthsen Teis Knuthsen
Investeringsdirektør, Saxo Privatbank
3. oktober 2016

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Ud af 176 fonde har 72 (41%) slået deres benchmark over en periode på tre år, mens 104 (59%) har underperformet benchmark.

Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 176 danske aktiebaserede investeringsfonde fra 19 forskellige foreninger (se nederst i artiklen ”Hvordan har vi gjort”).

Analysens resultater er slående. Ud af 176 fonde har 72 (41%) slået deres benchmark over en periode på tre år, mens 104 (59%) har underperformet benchmark.

Den gennemsnitlige merperformance (altså afkast i forhold til fondenes benchmark) for alle fonde er på -0,54%. I gennemsnit taber fondene altså 0,54% relativt til benchmark efter omkostninger hvert år over tre år, svarende til 1,6% henover perioden. Medianen, eller det hyppigst forekommende merafkast, er på -0,27%.

Der er med andre ord tale om en ikke ubetydelig pro anno underperformance for fondene set over en bred kam. Fondenes performance er dog ganske spredt.

Tre forvaltere kan præstere et positivt merafkast for samtlige udbudte aktiefonde. Disse er Carnegie Worldwide, hvor alle fire fonde slår benchmark, PFA Invest med tre fonde, og Absalon Invest med to fonde.

I den anden ende af skalaen finder vi Alm Brand Invest, Skagen Fondene samt Sparinvest, hvis aktiefonde underperformer alle som en. Der er altså her tale om en underperformance for 100% af foreningernes fonde over de seneste tre år.

Målt på den gennemsnitlige merperformance er Absalon Invest bedst med et merafkast på 4,06%, efterfulgt af Carnegie Worldwide med 2,37% per år for deres fonde. Sammen med PFA Invest, SEB Invest, Jyske Invest og Sydinvest er disse foreninger de eneste, der kan præstere et positivt merafkast over de seneste tre år.

Værst målt på den gennemsnitlige performance Skagen Fondene, der taber 4,5% i gennemsnit relativt til benchmark. Hvert år. Herefter kommer Sparinvest med en gennemsnitlig underperformance på 2,8%, og Alm Brand Invest med -2,6%.

I tabellen nedenfor kan man finde et overblik over resultaterne.

Tabel 1: Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance-aktiefonde-2016-1.PNG 

Stor forskel på bedst og dårligst

Ser vi på de enkelte fonde og på de forskellige kategorier, finder man en betydelig forskel i performance.

De tre bedste fonde er Nordea Invest Danmark Fokus (+7,7% i merperformance p.a.), Danske Invest Danmark Fokus (+7,6% p.a.), samt Nordea Invest Indien (+7,2% p.a.). Disse tre fonde leverer altså en samlet merperformance over tre år lige under 25%. Det er interessant at bemærke, at de to bedste fonde begge investerer i danske aktier.

De tre dårligste fonde er Nykredit Invest USA Small Cap (-12,9% p.a.), Sydinvest Afrika (-10,1% p.a.), samt Danske Invest Teknologi (-7.6% p.a.). Den dårligste fond (som i parentes bemærket tilbydes både som udbyttebetalende og akkumulerende) taber altså hele 43% i forhold til benchmark over tre år.

Tabel 2: Top og bund blandt dansk aktiefonde de seneste tre år

Performance-aktiefonde-2016-2.PNG 

Ser vi på de forskellige kategorier, er der flere forhold der træder frem.

Der er 23 fonde der investerer i det danske aktiemarked. Hele 82% (19 fonde) har slået benchmark, med en gennemsnitlig merperformance på 2,1%. Resultatet er undersøgelsens bedste. Af de fire fonde, der underperformer, er to indeksfonde.

Der er syv fonde der investerer i nordiske aktier, og fem fonde har slået benchmark i perioden. Den gennemsnitlige merperformance er på 0,3%.

Der er 24 fonde, der investerer i europæiske aktier, hvoraf 75% har underperformet benchmark de seneste 3 år. Den gennemsnitlige merperformance er -0,9% per år. Bedst er SEB Invest Europa Small Cap (+4,9% p.a.), værst er Danske Invest Europa Fokus (-5,5% p.a.).

Der er 13 fonde der investerer i Nordamerika og USA, hvoraf blot 1 fond har kunnet slå sit benchmark. Hele 92% underperformer, hvilket er et billede vi ofte ser gentaget i internationale studier. Den gennemsnitlige underperformance er -3,9%, hvilket diplomatisk sagt må være et nødråb om at indeksere denne kategori. Undersøgelsens dårligste fond, Nykredit Invest USA Small Cap, ligger her.

Der er 35 fonde, der investerer i globale aktier. Blot 10 (28%) har kunnet slå dette benchmark, og den gennemsnitlige merperformance er et årligt tab på 0,9%. Bedst er Maj Invest Value (+3,3% p.a.), værst er Skagen Global (-5,1%).

Der er hele 40 fonde, der investerer i emerging markets, hvilket er undersøgelsens største kategori. 57% har slået benchmark, med en gennemsnitlig merperformance på 0,06%. Kategorien spænder bredt, fra Nordea Invest Indien, der har slået benchmark med 7,2%, til Sydinvest Afrika, der har underperformet med 10,1%. Per år i tre år.

Der er 22 fonde, der umiddelbart kan identificeres som en indeksfond, heraf kommer 13 fra Sparinvest INDEX. Fem fonde har slået benchmark (22%), og den gennemsnitlige merperformance for alle fonde er -0,5%. Bedst er Sparinvest INDEX USA (+0,4%), værst er Sparinvest INDEX Japan Small Cap (-2,4%). Den hurtige læser vil bemærke, at indeksfondene dermed trækker op i resultatet for alle undersøgelsens fonde, idet den samlede underperformance i gennemsnit er -0,54%. Det kan ligeledes bemærkes, at danske indeksfonde performer noget dårligere end sammenlignelige ETF’er, hvilket sandsynligvis skyldes fraværet af provisionsbetaling i ETF’er.

Hvad kan man konkludere?

Vores undersøgelse dokumenterer flere forhold. For det første kan man notere sig, at et næsten overvældende stort antal fonde er tilgængeligt for danske investorer, og at man som oftest kan vælge mellem flere forskellige udbydere af det samme produkt, eller i det mindste indenfor samme kategori.

Samtidigt viser undersøgelsen også, at et flertal af fondene klarer sig dårligt i forhold til en målsætning om at levere et merafkast efter omkostninger. I gennemsnit taber fondene altså ca. 0,5% om året, efter omkostninger.

Renser man betaling for distribution ud (og holder for øje at ikke alle fonde betaler for distribution, samt at de dårligste fonde typisk lukkes), er en venlig fortolkning af analysens resultat at fondene kun lige præcis kan levere et markedsafkast. Den næsten ensidige satsning på aktivt forvaltede fonde i Danmark synes derfor ikke at bære frugt, og et større udbud af billige og effektive indeksfonde ville være at foretrække set fra investorernes side. Selvom også indeksfondene i denne undersøgelse underperformer over en bred kam, så er de samtidigt med til at trække gennemsnittet op. Man kan i den forbindelse håbe på en omlægning af beskatningen af udenlandske fonde, således at ETF’er kan vinde en større udbredelse.

Vores undersøgelse viser med tydelighed, at de gode fonde virkelig er rigtig gode, men også at de dårlige er meget dårlige. Her hører det med til historien at de rigtig dårlige fonde ofte lukkes eller fusioneres ind i andre (bedre) fonde, hvorfor deres historik ophører, og altså ikke nødvendigvis fremgår her.

Som investor skal man altså se sig rigtig godt for, førend man vælger en investeringsforening. Dette gælder på både fondsniveau og på investeringsforeningsniveau. Forvaltere som Skagen Fondene, Sparinvest og Alm Brand Invest underperformer på samtlige fonde, hvilket man som investor bør være opmærksom på. Ligeledes bør man overveje om ikke en ETF kunne være et bedre alternativ end en aktiv forvaltet USA fond.

Fra vores egen verden

Vi rådgiver gerne vores kunder om valg af investeringsforeninger på et generelt plan. Samtidigt er investeringsforeninger en vigtig (halv)del af vores SaxoInvestor-porteføljer. Denne undersøgelse er derfor ligeledes et godt sundhedscheck af egne valg.

Undersøgelsens næstbedste fond, Danske Invest Fokus Danmark, er vores valg til kategorien danske aktier, og er slået af den bedste forening (Nordea Invest Fokus Danmark) med blot 0,1% p.a. Maj Invest Value Aktier, som er vores primære globale aktiefond, er bedste fond i kategorien globale aktier. Carnegie Worldwide er blandt de få forvaltere, der kan præstere merperformance på 100% af fondene, og vores sekundære globale aktiefond, Carnegie Worldwide Globale Aktier, er tredjebedste fond i denne kategori. Endelig er Danske Invest Nye Markeder den bedste fond blandt de brede EM-fonde.

Alle fire fonde har slået benchmark efter omkostninger over de seneste tre år. Det gennemsnitlige merafkast er 1,24%, og medianen er 2,44%. Vægter vi fondene med deres gennemsnitlige vægt i SaxoInvestor, bliver det samlede merafkast efter omkostninger på 3,5% p.a.

Teis Knuthsen

Hvordan har vi gjort?

Analysen er baseret på offentlige tilgængelige data, og i videst mulige omfang fra investeringsforeningernes egne hjemmeside.

Udgangspunktet for analysen er Morningstars månedlige rangliste over danske investeringsforeninger. Ranglisten giver os et bredt udsnit af danske investeringsforeninger.

Vi har valgt at fokusere alene på rene aktiefonde i denne analyse. Vi har medtaget både aktive og passive fonde.

Vi har ligeledes valgt udelukkende at se på afkast og performance over en tre-årig periode. Man kan diskutere periodelængden, men tre år er en så lang periode, at man med rimelighed kan forvente, at en aktivt forvaltet fond skal kunne levere et merafkast efter omkostninger.

Afkast og performance er opgjort som årlige, annualiserede afkast. Har en fond f.eks. givet 11% p.a. i afkast over tre år, har den givet et samlet afkast på 36,7% over hele perioden.

Afkast er så vidt det har været muligt taget fra foreningernes egne hjemmesider. Hermed benytter vi os af data, der er offentligt tilgængelige, både hvad angår afkast men ligeledes benchmarkafkast.

For Alm Brand Invest, Gudme Raaschou, Lån & Spar Invest, samt Sydinvest har dette ikke været muligt, da man ikke på egne hjemmesider opgiver benchmarkafkast. Her har vi i stedet taget såvel afkast som performance fra www.morningstar.dk. Der kan være en risiko for, at Morningstar har valgt et andet benchmark end fondens officielle, men vi vurderer denne risiko som værende beskeden. Generelt har vi altså søgt en metode, også private investorer kan benytte sig af.

Alle afkast er vist som årlige afkast, hvilket også er den hyppigst anvendte metode på foreningernes hjemmesider. For Danske Invest og PFA Invest er data dog vist som akkumulerede afkast, som vi efterfølgende har omregnet til årlige afkast, se f.eks. her for metode.

Der ses alene på danske fondskoder, det vil sige, at udenlandske fonde tilbudt af danske investeringsforeninger ikke er medtaget.

Data er indsamlet den 20. september 2016.

Afkast inkluderer fondenes egne faste omkostninger, men ikke et eventuelt emmissiontillæg og indløsningsfradrag, og ej heller handelskurtage.

Ansvarsfraskrivelse

Dette materiale er udarbejdet af Saxo Privatbank A/S (Banken) til generel orientering for de investorer, som Banken har udleveret materialet til. Investorerne må selv fortolke materialet, og er velkomne til at kontakte Banken for nærmere redegørelse om forudsætningerne, som materialet bygger på.

Banken har efter bedste evne bestræbt sig på at sikre, at oplysningerne er fuldstændige og korrekte, men påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationerne i materialet. Banken påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger i materialet. Banken gør opmærksom på, at oplysninger, herunder eventuelle priser og kurser, kan blive eller er forældet.

Såfremt en publikation forældes, er Saxo Privatbank på ingen måde forpligtet til at opdatere publikationen, informere modtagerne af publikationen eller foretage nogen anden handling. Oplysninger i materialet om tidligere afkast, simulerede tidligere afkast eller fremtidige afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast.

Oplysninger i materialet om kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidig kursudvikling.

Fremtidige afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Såfremt materialet indeholder oplysninger om en særlig skattebehandling, skal investorer være opmærksomme på, at skattebehandlingen afhænger af den enkelte investors individuelle situation og kan ændre sig fremover.

Risikoadvarsel

Handel med de produkter og ydelser som Banken tilbyder, selv hvis handlen er gjort i overensstemmelse med en anbefaling, kan resultere i tab såvel som fortjeneste. Banken er ikke ansvarlig for tab hidrørende fra en investering, der er foretaget på baggrund af en formodet anbefaling.

Ansvarsfraskrivelse

I tillæg til oplysningerne i denne ansvarsfraskrivelse henvises til Saxo Privatbanks ansvarsfraskrivelse www.saxoprivatbank.dk.