Teis Knuthsen Teis Knuthsen
Investeringsdirektør, Saxo Privatbank
1. marts 2017

Investeringskommentar, Marts 2017

Globale aktiemarkeder udviklede sig positivt for fjerde måned i træk i februar, og en lang række indeks satte nye rekorder i den forgangne måned, herunder C20CAP, S&P500, Dow Jones, Nasdaq, Russel 2000, og ikke mindst MSCI World.

​​Denne udvikling er, som jeg har beskrevet i de seneste måneder, drevet af to primære motorer: en re-acceleration af global økonomisk vækst og en fornyet stigning i virksomhedernes indtjening.

Det er min opfattelse, at begge drivkræfter fortsat er til stede i et tilstrækkeligt omfang til at berettige en rimelig forventning til yderligere stigninger i de kommende måneder. Men når det er sagt, så er det ikke hverdagskost, at aktiemarkederne stiger i fem eller seks måneder i streg uden en korrektion. Da forårsmånederne samtidigt er fyldt med en række politikske begivenheder, bør man være indstillet på, at risikoen for korrektioner er stigende. Derimod deler jeg ikke en ellers fremherskende opfattelse af, at markederne allerede nu er steget for meget.

Global økonomi fortsætter op
Et bredt udsnit af økonomiske indikatorer er i årets første måneder fortsat med at understøtte den aktuelle fremgang i den globale økonomi. OECD’s ledende indikator placerer os således stadig i en opsvingsfase, hvor den mest sandsynlige udvikling er en yderligere vækstfremgang i de kommende 6-9 måneder. Ligeledes viser de såkaldte overraskelsesindeks os, at økonomiske nøgletal til stadighed kommer ind stærkere end hvad økonomer verden over forventer. Endelig viser tidlige indikatorer, som f.eks. PMI-barometrene, at såvel industri- som serviceerhverv er i fremgang. Mere ”langsomme” nøgletal, som BNP-statistikken og arbejdsmarkedstallene, fortæller en tilsvarende historie om fremgang i mange lande, ligesom at stigninger i eksportvæksten i ikke mindst Asien understreger, at den ellers nok så omtalte nedgang i verdenshandlen ikke er så alarmerende alligevel.

Ikke overraskende er inflationen fortsat med at stige. Selvom dette først og fremmest er et resultat af stigende energipriser, så trækker den aktuelle vækstfremgang flere steder på økonomiske reserver i et sådant omfang, at man som minimum bør stryge faldende inflation fra listen over bekymringer.

Det er klart, at man som investor skal interessere sig for, om væksten vil falde tilbage. Vækstopgangen virker dog tilstrækkelig robust til, at dette ikke vil ske af sig selv på kort sigt. I den forbindelse er det ikke uvæsentligt, at f.eks. den amerikanske centralbank ikke for alvor er begyndt at stramme retorikken omkring fremtidige rentestigninger i USA. Der er helt åbenlyst en risiko for, at f.eks. politisk uro kan svække forbruger- og erhvervstillid på kort sigt, men på den anden side mangler vi endnu at se effekterne af den bebudede finanspolitiske lempelse i USA, ligesom der generelt er god plads til at lade virksomhedernes investeringer stige.

Således er den samlede vurdering af den økonomiske udvikling fortsat ganske positiv.

Og ditto indtjening
Regnskabssæsonen for fjerde kvartal nærmer sig sin afslutning, og i hovedtræk har der været tale om fornuftige meldinger fra virksomhederne. Blandt de udviklede aktiemarkeder har samtlige regioner vist stigende indtjeningsvækst i det sidste kvartal, hvilket er første gang siden andet kvartal 2015. På landeniveau er indtjeningsvæksten steget med 7,7% å/å i USA, og med omkring 12% å/å i både Japan og Europa. På sektorniveau er indtjeningsvæksten positiv i næsten samtlige 10 hovedsektorer. Forventningerne for de kommende år er ligeledes stigende, og selv et forsigtigt bud indeholder en tydelig fremgang for det aktuelle kvartal.

Den anden motor bag de seneste måneders stigninger på aktiemarkederne er således ligeledes på plads.

Når politik fylder for meget
Det var en generel lektie for mange i 2016, at man lod politiske begivenheder overskygge den fundamentale udvikling. Eller formuleret mere diplomatisk, så glemmer vi til tider at forholde os pragmatisk, snarere end dogmatisk, til politiske udfald. Et godt eksempel på en pragmatisk investor er Warren Buffet fra Berkshire Hathaway, der nok støttede Hilary Clinton under den amerikanske valgkamp, men øgede sine aktieinvesteringer betydeligt efter valget. I Europa nærmer vi os årsdagen for den engelske brexit-afstemning. Rettelig er det intet sket siden da, og på trods af advarsler om det modsatte endte England som den stærkeste af de store økonomier sidste år.

I de kommende måneder er det primært de franske præsident- og parlamentsvalg, der tiltrækker sig opmærksomhed. Første runde af præsidentvalget afholdes den 23. april, med anden runde den 7. maj. Marine Le Pen fra Front National ser ud til at kunne vinde første runde, men ikke med det nødvendige flertal, og ser efterfølgende ud til at ville tabe anden runde til Emmanuel Macron. Intet udfald bør dog overraske. En sejr til Le Pen vil medføre en øget bekymring for, at også Frankrig vil ønske at forlade EU, hvormed EU vil kollapse i sin nuværende form. Man kan mene hvad man vil om dette, men en urolig periode må forventes i forlængelse heraf. Den franske præsidents indflydelse afhænger dog betydeligt af, hvorledes parlamentet fordeler sig efter valgene den 11. og 18. juni. Har præsidenten et flertal i mod sig, hvilket er sandsynligt såfremt Le Pen vinder, så kræver en folkeafstemning om EU for eksempel et flertal i begge kamre bag forslaget. Dette er ikke så sandsynligt.

Det vil nok også være værd at holde et øje med Kinas folkekongres, der starter den 5. marts, og som dels vil sætte en dagsorden for de kommende år, dels specificere vækstforventningerne til den kommende periode. Endelig er der møde i den amerikanske centralbank den 15. marts, hvor en rentestigning absolut er en mulighed.

Investeringskonklusioner
Det er fortsat min primære anbefaling at ride den kortsigtede makrocyklus, der peger mod en synkron opgang for den globale økonomi for første gang i årevis. Dette gælder også selvom en kortsigtet korrektion ikke længere bør overraske. Samtidigt bør man orientere sig mod en stigning i inflationen, hvilket ikke alene sætter rentemarkederne under pres, men ligeledes understøtter de mere cykliske dele af aktiemarkedet. Som altid bør der forventes perioder med uro, af såvel finansiel som politisk karakter, men som også var tilfældet i 2016, så er det de færreste af disse begivenheder, der efterlader sig blivende aftryk.

Konjunktursituation og allokeringsnøgle.PNG 

Afkastudvikling.PNG 

Ansvarsfraskrivelse

Dette materiale er udarbejdet af Saxo Privatbank A/S (Banken) til generel orientering for de investorer, som Banken har udleveret materialet til. Investorerne må selv fortolke materialet, og er velkomne til at kontakte Banken for nærmere redegørelse om forudsætningerne, som materialet bygger på.

Banken har efter bedste evne bestræbt sig på at sikre, at oplysningerne er fuldstændige og korrekte, men påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationerne i materialet. Banken påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger i materialet. Banken gør opmærksom på, at oplysninger, herunder eventuelle priser og kurser, kan blive eller er forældet.

Såfremt en publikation forældes, er Saxo Privatbank på ingen måde forpligtet til at opdatere publikationen, informere modtagerne af publikationen eller foretage nogen anden handling. Oplysninger i materialet om tidligere afkast, simulerede tidligere afkast eller fremtidige afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast.

Oplysninger i materialet om kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidig kursudvikling.

Fremtidige afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Såfremt materialet indeholder oplysninger om en særlig skattebehandling, skal investorer være opmærksomme på, at skattebehandlingen afhænger af den enkelte investors individuelle situation og kan ændre sig fremover.

Risikoadvarsel

Handel med de produkter og ydelser som Banken tilbyder, selv hvis handlen er gjort i overensstemmelse med en anbefaling, kan resultere i tab såvel som fortjeneste. Banken er ikke ansvarlig for tab hidrørende fra en investering, der er foretaget på baggrund af en formodet anbefaling.

Ansvarsfraskrivelse

I tillæg til oplysningerne i denne ansvarsfraskrivelse henvises til Saxo Privatbanks ansvarsfraskrivelse www.saxoprivatbank.dk.