Teis Knuthsen Teis Knuthsen
Investeringsdirektør, Saxo Privatbank
23. januar 2017

SaxoInvestor som alternativ til kontanter

Dyre kontanter taber købekraft over tid Mange investorer har store kontantbeholdninger. Dette kan forekomme naturligt, og ses ofte som en reserve til at dække kommende udgifter eller investeringer, eller simpelthen for at mindske en finansiel usikkerhed.
​​​Dyre kontanter taber købekraft over tid. Mange investorer har store kontantbeholdninger. Dette kan forekomme naturligt, og ses ofte som en reserve til at dække kommende udgifter eller investeringer, eller simpelthen for at mindske en finansiel usikkerhed. Flere er ligeledes ofte usikre på, om tidspunktet er ”rigtigt” for at foretage en investering, ligesom der kan være tvivl om, hvad den bedste investering er. Endelig sidder mange med en frygt for at lide et tab.

Kraftigt faldende renter i de senere år betyder dog at kontanter i dag ikke forrentes, og i flere banker er der nu krav om betaling ved større kontantindeståender.

Over lang tid er det afgørende at man kan bevare købekraften af sin formue. Det betyder, at man som minimum skal sikre et afkast, der overstiger inflationen (efter skat). Selvom inflationen i Danmark er lav, så er den positiv, og medfører dermed et løbende tab af købekraft. Aktuelt er inflationen på blot 0,5% å/å, men forventes at stige i 2017 og 2018 i takt med at stigende energipriser og lønninger slår igennem på forbrugerpriserne. Denne opgørelse af inflation medtager blot en simpel kurv af varer og tjenester, og undervurderer, for eksempel, betydningen af stigende boligpriser.

 
Generelt anbefaler vi således ikke, at man holder flere kontanter end nødvendigt.

 
SaxoInvestor
For mange er der en psykologisk barriere mellem at holde kontanter og investere i værdipapirer. Børsnoterede værdipapirer handler med to dages valør, hvilket betyder at en investering ikke som sådan medfører et tab af likviditet, selv hvis man går og overvejer køb af bolig eller lignende. Udfordringen bliver derfor reelt et spørgsmål om at finde en investeringsstrategi, der modsvarer både investeringshorisont og risikoprofil.

I vores SaxoInvestor-porteføljer opererer vi med forskellige risikoprofiler og forskellige tidshorisonter for at sikre at vores kunders investeringsbehov varetages så præcist som muligt. Har man for eksempel en tidshorisont på 0-3 år og en meget lav eller lav risikotolerance, vil vi normalt anbefale vores SaxoInvestor Defensiv eller Moderat Defensiv. Begge porteføljer er designet til at være kapitalbevarende, lav-risikoporteføljer, der med en beskeden allokering til aktier og kreditobligationer kan forventes at give et højere afkast end sikre obligationer, men uden den store risiko for tab på kort sigt. Der investeres udelukkende i børsnoterede investeringsfonde (enten danske investeringsforeninger eller ETF’er), og der kan investeres for frie midler, pension eller virksomhedsskatteordninger.

 
Selv om de ovennævnte porteføljer er designet med forsigtighed for øje, har vi ikke desto mindre opnået positive afkast de seneste år. I tabellen nedenfor viser vi akkumulerede afkast ved en investering over de seneste tre, fire og fem år.
figur-1.png
 

 
 
​​​Den mest defensive ETF-portefølje har således givet et afkast på 16% de seneste tre år. Havde man investeret, for
eksempelvis, 1 mio. kr. for tre år siden, havde man opnået et afkast før skat på 160.965 kr. Havde man investeret i Moderat Defensiv de seneste fem år, havde afkastet været 406.106 kr. I figuren nedenfor viser vi afkast i de to
porteføljer ved forskellige tidshorisonter.

 
figur-2.png
 
Til sammenligning er den danske inflation steget med 4,3% de seneste fem år, hvilket udtrykker det faktiske tab af købekraft.

 
Positive afkast, beskedne tab
Afkast er jo blot den ene side af mønten, hvor den anden side handler om de løbende tab. I figuren nedenfor viser vi de kvartalsmæssige afkast for Defensiv og Moderat Defensiv (ETF). Som man kan se, hører kvartalsmæssige tab til sjældenhederne, og i de fire år til og med 2016 var der kun tre kvartaler med tab for
de to porteføljer. Det maksimale tab i et kvartal var på henholdsvis 2,5% og 2,7%, og fulgte efter et exceptionelt højt afkast i første kvartal 2015.

 
figur-3.png
 

 
Ovenstående betyder, at man selv med forholdsvist korte horisonter kan overveje SaxoInvestor som et alternativ til en kontantplacering. Investerer du i SaxoInvestor, oprettes der et personligt depot, hvor alle værdipapirer placeres, og hvor alle transaktioner fremgår.​

Ansvarsfraskrivelse

Dette materiale er udarbejdet af Saxo Privatbank A/S (Banken) til generel orientering for de investorer, som Banken har udleveret materialet til. Investorerne må selv fortolke materialet, og er velkomne til at kontakte Banken for nærmere redegørelse om forudsætningerne, som materialet bygger på.

Banken har efter bedste evne bestræbt sig på at sikre, at oplysningerne er fuldstændige og korrekte, men påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationerne i materialet. Banken påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger i materialet. Banken gør opmærksom på, at oplysninger, herunder eventuelle priser og kurser, kan blive eller er forældet.

Såfremt en publikation forældes, er Saxo Privatbank på ingen måde forpligtet til at opdatere publikationen, informere modtagerne af publikationen eller foretage nogen anden handling. Oplysninger i materialet om tidligere afkast, simulerede tidligere afkast eller fremtidige afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast.

Oplysninger i materialet om kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidig kursudvikling.

Fremtidige afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Såfremt materialet indeholder oplysninger om en særlig skattebehandling, skal investorer være opmærksomme på, at skattebehandlingen afhænger af den enkelte investors individuelle situation og kan ændre sig fremover.

Risikoadvarsel

Handel med de produkter og ydelser som Banken tilbyder, selv hvis handlen er gjort i overensstemmelse med en anbefaling, kan resultere i tab såvel som fortjeneste. Banken er ikke ansvarlig for tab hidrørende fra en investering, der er foretaget på baggrund af en formodet anbefaling.

Ansvarsfraskrivelse

I tillæg til oplysningerne i denne ansvarsfraskrivelse henvises til Saxo Privatbanks ansvarsfraskrivelse www.saxoprivatbank.dk.