Teis Knuthsen Teis Knuthsen
Investeringsdirektør, Saxo Privatbank
5. april 2016

SaxoInvestor: Porteføljeafkast, Q1 2016

Første kvartal bød på en hård start på investeringsåret 2016, og for flere aktiemarkeder gav starten på året anledning til historisk store kursfald.

Hård start på 2016

Første kvartal bød på en hård start på investeringsåret 2016, og for flere aktiemarkeder gav starten på året anledning til historisk store kursfald. Kurstabene kulminerede mod slutningen af februar, hvorefter vi flere steder har set en betydelig fremgang. Alligevel ender vi med negative afkast på såvel globale som danske aktier for kvartalet som helhed. 
 
Mens aktierne er faldet er obligationerne steget i værdi, og med undtagelse af helt korte statsobligationer fra euro-zonen, er alle vores obligationskategorier i plus for kvartalet. Dette sikrer at vores mest defensive porteføljer ender med positive afkast, mens de mere risikobehæftede porteføljer ender med tab. 
 
De samlede afkast strækker sig således fra 0,3% til -5,0% for porteføljer med investeringsforeninger, og fra 0,8% til -2,8% for porteføljer med ETF’er. 
 
Figur 1: Porteføljeafkast, %

SI-2016-Q1-1.PNG  
 
Første kvartal har været en svær periode for vores aktive forvaltere, og især Carnegie Worldwide har klaret sig meget dårligt relativt til benchmark. Carnegie er primær forvalter på stabile aktier og sekundær forvalter på globale aktier. Derimod har vores primære forvalter på globale aktier, Maj Invest Value Aktier, klaret sig bedre end benchmark. 
 
På obligationssiden ligger de fleste aktive fonde efter de tilsvarende afkast for ETF’erne, med undtagelse af korte obligationer. Specifikt for lange danske obligationer gælder det også i dette kvartal at rentefølsomheden er noget lavere end for lange euro-stater, og at danske realkreditobligationer typisk vil underperforme i perioder med store rentefald. 
 
Samlet set er det dog ganske tydeligt, at porteføljer med investeringsforeninger har klaret sig dårligere end porteføljer med ETF’er i første kvartal. 
 
Figur 2: Aktivklasseafkast, %

SI-2016-Q1-2.PNG
 
Det er vigtigt for os, at de mere defensive porteføljekategorier kan stå urolige perioder igennem med positive afkast. Dette er tilfældet for porteføljerne Defensiv, Moderat Defensiv, samt Moderat for porteføljer med ETF’er. Den betydelige underperformance for vores aktive fonde i år betyder dog samtidigt, at det kun er Defensiv indenfor porteføljer med investeringsforeninger, der ender kvartalet i plus. 
 
Teis Knuthsen
 
Figur 3: Investeringsforeninger - afkast og afkastbidrag, %

SI-2016-Q1-3.PNG
 
Figur 4: ETF - afkast og afkastbidrag, %

SI-2016-Q1-4.PNG
Note til figur 1, 2, 3 og 4: Alle afkastberegninger indeholder foreningernes egne omkostninger. 
Note til figur 1 og 4: Rådgivningsgebyr til Saxo Privatbank (0,5% p.a.) for SaxoInvestor indgår ikke i beregningerne. 

Ansvarsfraskrivelse

Dette materiale er udarbejdet af Saxo Privatbank A/S (Banken) til generel orientering for de investorer, som Banken har udleveret materialet til. Investorerne må selv fortolke materialet, og er velkomne til at kontakte Banken for nærmere redegørelse om forudsætningerne, som materialet bygger på.

Banken har efter bedste evne bestræbt sig på at sikre, at oplysningerne er fuldstændige og korrekte, men påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationerne i materialet. Banken påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger i materialet. Banken gør opmærksom på, at oplysninger, herunder eventuelle priser og kurser, kan blive eller er forældet.

Såfremt en publikation forældes, er Saxo Privatbank på ingen måde forpligtet til at opdatere publikationen, informere modtagerne af publikationen eller foretage nogen anden handling. Oplysninger i materialet om tidligere afkast, simulerede tidligere afkast eller fremtidige afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast.

Oplysninger i materialet om kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidig kursudvikling.

Fremtidige afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Såfremt materialet indeholder oplysninger om en særlig skattebehandling, skal investorer være opmærksomme på, at skattebehandlingen afhænger af den enkelte investors individuelle situation og kan ændre sig fremover.

Risikoadvarsel

Handel med de produkter og ydelser som Banken tilbyder, selv hvis handlen er gjort i overensstemmelse med en anbefaling, kan resultere i tab såvel som fortjeneste. Banken er ikke ansvarlig for tab hidrørende fra en investering, der er foretaget på baggrund af en formodet anbefaling.

Ansvarsfraskrivelse

I tillæg til oplysningerne i denne ansvarsfraskrivelse henvises til Saxo Privatbanks ansvarsfraskrivelse www.saxoprivatbank.dk.