Teis Knuthsen Teis Knuthsen
Investeringsdirektør, Saxo Privatbank
3. januar 2016

SaxoInvestor, porteføljeafkast Q4 2015

2015 har været et vanskeligt investeringsår. SaxoInvestor har leveret positive afkast på 1-11% for porteføljer med investeringsforeninger og 3-9% med ETF’er.

​Et vanskeligt år

Det forgangne år har været et vanskeligt investeringsår. Vores SaxoInvestor porteføljer har leveret positive afkast mellem 1% og 11% for porteføljer med investeringsforeninger, og mellem 3% og 9% for porteføljer med ETF’er. Disse afkast er noget lavere end tilsvarende afkast i 2014, men kan over en bred kam anses som værende acceptable givet de noget vanskelige forhold året også har budt. 

Især to forhold skiller sig ud, når man ser henover 2015. For det første har samtlige obligationskategorier leveret negative eller meget lave afkast (se figur 2). Dette står i skarp kontrast til 2014, der var et fornuftigt obligationsår, og betyder at porteføljer med lave aktieandele vil have opnået moderate afkast sidste år. 

For det andet er en meget betydelig andel af sidste års afkast skabt i første kvartal. Danske aktier nåede således 30% i afkast allerede medio april, og har siden ikke netto bidraget. Andre markeder har fulgt samme mønster: Var man ikke med fra årets start er der stor mulighed for at ens afkast er små eller direkte negative.

Figur 1: Porteføljeafkast, %

SaxoInvestor-Q4-2015-1.PNG 

Vores porteføljer har været overvægtede aktier i 2015 i forhold til obligationer. På obligationssiden har vi været undervægtede kredit ganske betydeligt, og har først medtaget emerging markets obligationer i begrænset omfang i december måned. På aktiesiden har vi været undervægtede emerging markets aktier, til fordel for en overvægt af danske aktier og af stabile aktier. Disse tiltag har generelt været til fordel for vores afkast i 2015. I bagspejlet burde vi dog helt have udeladt emerging markets samt kreditobligationer.

Ved indgangen til 2016 er vi overvægtede aktier, især koncentreret omkring danske aktier, small cap i Europa, samt stabile aktier. Vi er undervægtede emerging markets samt kreditobligationer. 

Figur 2: Aktivklasseafkast, %

SaxoInvestor-Q4-2015-2.PNG 

Der er visse forskelle på afkastene for porteføljer baseret på ETF’er og på investeringsforeninger. På obligationssiden har danske obligationer underperformet europæiske statsobligationer betydeligt, ligesom vores aktive forvalter her har underperformet, hvorfor de mere defensive ETF-porteføljer har klaret sig bedst. Derimod har vores aktive forvaltere på high yield og globale aktier, samt ikke mindst vores allokering til danske aktier bidraget til bedre afkast for investerings-foreningsporteføljer med højere risiko. 

Figur 3: Investeringsforeninger - afkast og afkastbidrag, %

SaxoInvestor-Q4-2015-3.PNG 

Figur 4: ETF - afkast og afkastbidrag, %

SaxoInvestor-Q4-2015-4.PNG 

Note til figur 1, 2, 3 og 4: Alle afkastberegninger indeholder foreningernes egne omkostninger. 
Note til figur 1 og 4: Rådgivningsgebyr til Saxo Privatbank (0,5% p.a.) for SaxoInvestor indgår ikke i beregningerne.

Teis Knuthsen

Ansvarsfraskrivelse

Dette materiale er udarbejdet af Saxo Privatbank A/S (Banken) til generel orientering for de investorer, som Banken har udleveret materialet til. Investorerne må selv fortolke materialet, og er velkomne til at kontakte Banken for nærmere redegørelse om forudsætningerne, som materialet bygger på.

Banken har efter bedste evne bestræbt sig på at sikre, at oplysningerne er fuldstændige og korrekte, men påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationerne i materialet. Banken påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger i materialet. Banken gør opmærksom på, at oplysninger, herunder eventuelle priser og kurser, kan blive eller er forældet.

Såfremt en publikation forældes, er Saxo Privatbank på ingen måde forpligtet til at opdatere publikationen, informere modtagerne af publikationen eller foretage nogen anden handling. Oplysninger i materialet om tidligere afkast, simulerede tidligere afkast eller fremtidige afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast.

Oplysninger i materialet om kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidig kursudvikling.

Fremtidige afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Såfremt materialet indeholder oplysninger om en særlig skattebehandling, skal investorer være opmærksomme på, at skattebehandlingen afhænger af den enkelte investors individuelle situation og kan ændre sig fremover.

Risikoadvarsel

Handel med de produkter og ydelser som Banken tilbyder, selv hvis handlen er gjort i overensstemmelse med en anbefaling, kan resultere i tab såvel som fortjeneste. Banken er ikke ansvarlig for tab hidrørende fra en investering, der er foretaget på baggrund af en formodet anbefaling.

Ansvarsfraskrivelse

I tillæg til oplysningerne i denne ansvarsfraskrivelse henvises til Saxo Privatbanks ansvarsfraskrivelse www.saxoprivatbank.dk.