Teis Knuthsen Teis Knuthsen
Investeringsdirektør, Saxo Privatbank
9. juni 2016

Smart Beta

Investér i Smart Beta og få kontrol over dit markedsafkast. Forvalt din pension og dine investeringer i en portefølje af effektive og prisbillige ETF’er.

​Om smart beta og aktierisikofaktorer

I de seneste år er flere og flere professionelle investorer begyndt at få øjnene op for såkaldte risikofaktorer på aktiemarkedet og på hvad der kaldes smart beta strategier, som en enkel og omkostningseffektiv måde at forbedre forholdet mellem risiko og afkast i en portefølje på. Også i Danmark har vi set eksempler på, at en pensionskasse har lagt sin portefølje om til at afspejle risikofaktorer.

I den finansielle terminologi er beta en betegnelse for et markedsafkast. Et markedsafkast er et passivt afkast, der kan genskabes ganske enkelt. (Alfa, derimod, er det merafkast en aktiv forvalter kan skabe.) De traditionelle aktieindeks er alle vægtede efter selskabernes størrelse, så jo større et selskab er, jo tungere vejer det i et indeks. I det danske C20CAP vejer Novo for eksempel 15%. Markedsvægtede indeks giver en bias mod store selskaber og mod vækst-aktier.

I takt med at der har været et stigende fokus på hvad ”alfa” egentlig består af, er man kommet længere med en accept af tilstedeværelsen af langsigtede risikofaktorer på aktiemarkedet. De mest velkendte er small cap aktier, value aktier, lav-beta aktier samt momentum strategier.

Historisk set har mindre selskaber (small cap) givet et højere afkast end større selskaber, noget der både kan forklares med lavere likviditet for mindre selskaber, samt af investorernes præference for større og mere velkendte selskaber.

Value aktier er selskaber hvor værdien (book value) er forholdsvis høj i forhold til markedskursen. Modsat er vækstaktier selskaber der er forholdsvist dyre i forhold til book value.

Lav-beta aktier er selskaber, der har mindre udsving end markedet generelt. Standard finansteori tilsiger at jo større udsving en aktie har, jo højere skal det forventede afkast være. I praksis har det dog vist sig at de mindst volatile aktier har givet højere afkast end de mere volatile, og den kloge/forsigtige investor har dermed kunnet løfte sit afkast og samtidigt sænke risikoen i sin aktieportefølje ved at vælge denne type selskaber.

Endelig fokuserer man tit på de såkaldte momentum-strategier, hvor man køber de aktier der er steget mest i en given perioder og sælger dem der er faldet mest. Gennem at tilføre sin markedsportefølje en eller flere af ovenstående risikofaktorer har man kunnet forbedre forholdet mellem afkast og risiko i forhold til markedsafkastet (beta). I kombination kaldes det ofte for smart beta eller alternativ beta.

For private investorer er det især fremkomsten af ETF’er, der har gjort det muligt selv at bygge sine smarte markedsporteføljer. En måde at gøre det på er at købe et markedsafkast (f.eks. MSCI World) for eksempelvis 80% af værdien og så købe 5% hver i MSCI World indeks, der følger henholdsvis small cap, value, lav-beta og momentum. Dette vil give et tilt væk fra markedsafkastet, og det vil kunne gøres væsentligere billigere end en traditionel ”aktiv” investeringsforening.

Man skal være opmærksom på, at tilstedeværelsen af risikofaktorer på lang sigt ikke er det samme som at de giver et højere afkast end markedsafkastet hvert år. Underperformance forekommer, og perioderne kan strække sig over flere år.

>SmartBeta-Borsen-20160608.PNG 

Læs mere om Smart Beta i artiklen fra Børsen.

Ansvarsfraskrivelse

Dette materiale er udarbejdet af Saxo Privatbank A/S (Banken) til generel orientering for de investorer, som Banken har udleveret materialet til. Investorerne må selv fortolke materialet, og er velkomne til at kontakte Banken for nærmere redegørelse om forudsætningerne, som materialet bygger på.

Banken har efter bedste evne bestræbt sig på at sikre, at oplysningerne er fuldstændige og korrekte, men påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationerne i materialet. Banken påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger i materialet. Banken gør opmærksom på, at oplysninger, herunder eventuelle priser og kurser, kan blive eller er forældet.

Såfremt en publikation forældes, er Saxo Privatbank på ingen måde forpligtet til at opdatere publikationen, informere modtagerne af publikationen eller foretage nogen anden handling. Oplysninger i materialet om tidligere afkast, simulerede tidligere afkast eller fremtidige afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast.

Oplysninger i materialet om kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidig kursudvikling.

Fremtidige afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Såfremt materialet indeholder oplysninger om en særlig skattebehandling, skal investorer være opmærksomme på, at skattebehandlingen afhænger af den enkelte investors individuelle situation og kan ændre sig fremover.

Risikoadvarsel

Handel med de produkter og ydelser som Banken tilbyder, selv hvis handlen er gjort i overensstemmelse med en anbefaling, kan resultere i tab såvel som fortjeneste. Banken er ikke ansvarlig for tab hidrørende fra en investering, der er foretaget på baggrund af en formodet anbefaling.

Ansvarsfraskrivelse

I tillæg til oplysningerne i denne ansvarsfraskrivelse henvises til Saxo Privatbanks ansvarsfraskrivelse www.saxoprivatbank.dk.

Hvor længe tør du vente?

Gør som verdens største investorer.

Investér i Smart Beta og få kontrol over dit markedsafkast. Forvalt din pension og dine investeringer i en portefølje af effektive og prisbillige ETF’er.

SaxoInvestor er en fuldautomatisk investeringsløsning til både frie midler og pension. Så du slipper for bekymringer.

Er du nysgerrig efter at vide hvad du kunne have fået i afkast?

Artikel søgeord