• Saxo Wealth Management

    Konkurrencedygtigt langsigtet afkast

Sirius Balance

Afdelingens overordnede investeringsstrategi er at give investorerne mulighed for at opnå et højt absolut afkast via en aktiv allokering.

Afdelingen investerer globalt i aktier og obligationer og med en veldiversificeret porteføljerisiko med det formal at opnå et højt absolut afkast.

Anbefaling: Denne afdeling egner sig bedst til investorer, der har en investeringshorisont på over tre år.

Saxo European High Yield

Afdelingen investerer i obligationer med det formål over tid at skabe et afkast efter omkostninger, der er bedre end Afdelingens referenceindeks.

Afdelingens midler placeres primært i virksomhedsobligationer udstedt af europæiske virksomheder. Subsidiært placeres formuen i amerikanske virksomhedsobligationer samt i mindre omfang europæiske og amerikanske statsobligationer.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, der ønsker at trække deres penge ud inden for tre år.

SK Invest Far East Equities

Afdelingen investerer i vækstmarkederne i Fjernøsten med stor spredning på selskaber og brancher. Nogle af de største markeder i Fjernøsten er Kina, Indien og Sydkorea. Japan indgår ikke i investeringsuniverset. Der er således tale om investeringer med høj risikoprofil.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, der ønsker at trække deres penge ud inden for tre år.

Saxo Global Equities

Afdelingen investerer globalt i aktier og andre værdipapirer, der kan sidestilles med aktier med det formål over tid at skabe et afkast, der er bedre end afkastet målt ved MSCI AC World inkl. nettoudbytte opgjort i DKK eller tilsvarende indeks. Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi, der er baseret på en kvalitativ finansiel analytisk vurdering af selskabernes værdi. Afdelingen investerer primært i værdipapirer fra udstedere i udviklede lande i Nordamerika, Europa og Asien.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, der ønsker at trække deres penge ud inden for tre år.